Twyll yw “uwch-gyflym” Llywodraeth Lafur Cymru

Mae saith o’r deg ardal arafach yn y DG am fand llydan yng Nghymru – angen i Lywodraeth Cymru weithredu

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas wedi galw ar Lywodraeth Cymru i atal twyll y band llydan “uwch-gyflym” a sicrhau fod gan bobl ym mhob rhan o Gymry fynediad digonol ar y rhyngrwyd.

Dywedodd Simon Thomas fod cynllun band llydan uwch-gyflym Llywodraeth Cymru gyda BT wedi methu a darparu cysylltiad band llydan digonol i gymunedau gwledig Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn awr wedi addo £80m yn ychwanegol i gyflwyno cysylltedd digonol ar draws Cymru, sydd yn gyfaddefiad o fethiant y cynllun band llydan uwch-gyflym blaenorol sydd wedi creu rhaniad digidol ledled Cymru.

Dengys ffigyrau diweddar o Lyfrgell Tŷ’r Cyffredin fod saith o’r 10 ward cyngor ar draw sy DG gyda’r cyflymderau llawrlwytho arafaf yng Nghymru.

Wrth i Lywodraeth y DG baratoi i fuddsoddi mewn seilwaith 5G blaengar, dywedodd Simon Thomas mai nawr oedd yr amser i Lywodraeth Cymru uwchraddio i 4G fel y gall pobl yng Nghymru gyrchu’r rhyngrwyd yn gyflymach.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas:

“Nid yw mynediad digonol at fand llydan bellach yn cael ei ystyried yn foethusrwydd i fusnesau ac aelwydydd ledled Cymru, ond yn hytrach y mae’n wasanaeth hanfodol i fasnach, byw’n iach, i leihau effaith ar yr amgylchedd, ymwneud cymdeithasol ac addysg.

“Mae saith o ddeg ardal waethaf y DG o ran cyflymder y rhyngrwyd yng Nghymru; mae hynny’n adlewyrchiad damniol o effeithiolrwydd y llywodraeth Lafur wrth gyflwyno rhyngrwyd uwch-gyflym. Mae cysylltiad band llydan gwael yn bla ar gymunedau gwledig, ac ym mhob cwr o Gymru, mae pobl yn cael trafferth hyd yn oed i gael lefel sylfaenol o gysylltiad â’r rhyngrwyd.

“Addawodd cynllun band llydan uwch-gyflym Llywodraeth Cymru gyda BT gysylltu â 96% o’r boblogaeth i ryngrwyd cyflym o 10 megabeit yr eiliad o leiaf, ond rwyf wedi cael pobl yn cysylltu â mi o ardaloedd cymharol drefol gyda chyn lleied â 0.2 megabeit. Twyll uwch-gyflym yw hyn.

“Mae Llywodraeth Cymru yn ddiweddar wedi addo £80 miliwn o fuddsoddiad pellach mewn band llydan. Tra bod unrhyw fuddsoddiad mewn gwell cysylltedd rhyngrwyd i’w groesawu, mae’n amlwg fod hyn yn gyfaddefiad fod y cynllun gwreiddiol wedi methu ac wedi creu rhaniad digidol ar hyd Cymru. Mae trethdalwyr yng Nghymru yn awr yn cael eu gorfodi i dalu’r bil ychwanegol am fethiant y llywodraeth Lafur.

“Dechreuodd Llywodraeth y DG gynllunio cyn technoleg 5, tra bod Llywodraeth Cymru yn dal i geisio ymdopi â 4G. Rwyf eisiau gweld Llywodraeth Cymru yn uwchraddio ei seilwaith 4G i roi i bobl fynediad dibynadwy at y rhyngrwyd lle bynnag yng Nghymru y maent.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.