Amser i fod yn onest - tynnwch “ddim bargen” oddi ar y bwrdd

“Fydd o ddim yn gweithio ac mae Theresa May yn gwybod hynny” - Hywel Williams

Mae Hywel Williams AS heddiw wedi galw ar Lywodraeth Prydain i roi’r gorau i chwarae gemau gyda bywoliaethau pobl a dweud yn bendant unwaith ac am byth na fydd senario “dim bargen”.

Bwriada Llywodraeth Prydain gyhoeddi 70 nodyn technegol dros yr haf a fydd yn rhoi manylion Brexit “dim bargen” ar y Wladwriaeth Brydeinig a bydd yn gosod allan gynlluniau i liniaru’r effeithiau hynny.

Adroddwyd fod y fyddin yn cael ei pharatoi i helpu i gludo bwyd, meddyginiaeth a thanwydd os ceir prinder yn sgil Brexit "dim bargen". Daeth y newyddion yn dilyn ymweliad gan yr Ysgrifennydd Tramor â’r Almaen pryd y gwnaeth fygythiad o Brexit dim bargen i’r sawl sydd yn trafod yn yr UE.

Mewn gwirionedd, byddai “dim bargen” angen cytundeb ar ryw lefel ar fargen dan reolau Sefydliad Masnach y Byd. Wrth adael yr UE, byddai’n rhaid i’r DG wahanu eu cwotâu cyfradd tariff oddi wrth yr UE, a byddai eu hatodlenni newydd yn gorfod cael eu cymeradwyo gan holl aelodau’r WTO. Mae Seland Newydd eisoes wedi gwrthwynebu cynnig yr UE a’r DG i hollti cwotâu cyfradd tariff.

Meddai AS Plaid Cymru, Hywel Williams:

“Mae’r senario dim bargen yn wallgofrwydd nad oes modd ei weithredu, ac y mae’r Prif Weinidog yn gwybod hynny.

“Mae’n ceisio defnyddio bygythiad “dim bargen” i ddylanwadu ar drafodwyr yr UE. Mewn gwirionedd,  y cyfan mae’n wneud yw rhoi tanwydd ar dân y Brexitwyr. Mae’r Grŵp Ymchwil Ewropeaidd aden-dde yn meddwl fod “dim bargen” yn ddewis realistig. Os bydd Mrs May yn bleidiol i hyn, bydd gan yr ERG fwy fyth o obsesiwn a phleidleisio yn erbyn y cytundeb ymadael yn yr hydref – dim ond i gael eu ffordd eu hun.

“Mae Llywodraeth Prydain yn clochdar am “ddim bargen” fel petai’n gam syml. Mewn gwirionedd, byddai hefyd angen cytuno ar ryw lefel o fargen dan reolau Sefydliad Masnach y Byd. Mae Seland Newydd eisoes wedi gwrthwynebu cynnig yr UE a’r DG i hollti cwotâu cyfradd tariff dan y telerau hynny. A hyd yn oed pe ceid bargen, byddai masnachu dan delerau’r WTO yn costio £1,000 y flwyddyn i aelwydydd a byddai’n dileu £5 biliwn oddi ar economi Cymru.

“Mae polisi chwit-chwat Llafur ar Brexit yn helpu i hyrwyddo agenda Llywodraeth Prydain. Mae Jeremy Corbyn yn gwrthod dal y Torïaid i gyfrif - oherwydd ei fod yn cytuno a hwy ar Brexit! Felly mae’r Cabinet yn sgrialu tuag at Brexit trychinebu o niweidiol gyda degau o filoedd o weithwyr diwydiannol a ffermwyr yn talu’r pris.

“Mae’n bryd i’r Prif Weinidog fod yn onest a chymryd “dim bargen” oddi ar y bwrdd. Nid yw’n ddewis hyfyw. Ac ni fu’n ddewis fyth.  

“Yr unig ateb synhwyrol a phragmataidd yw aros yn y farchnad sengl a’r undeb tollau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.