'Un genedl, un uchelgais' - uchelgais Plaid dros y genedl yn apelio i Gymru gyfan: Rhun ap Iorwerth

Rhunmon2.jpg

Heddiw, bydd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, yn annog pobl ledled y wlad i uno y tu ol i weledigaeth y blaid am Gymru iach, glyfrach, gyfoethocach i roi terfyn ar 17 mlynedd o dranc dan arweiniad Llafur.

Wrth siarad cyn ei araith i Gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Llanelli, dywedodd Rhun ap Iorwerth fod gan y blaid y rhaglen lywodraeth fwyaf dyfeisgar yn ei hanes, ac y gall uchelgais Plaid Cymru dros y genedl apelio I Gymru gyfan.

Ychwanegodd y gall pobl ledled y wlad, beth bynnag fo eu cefndir, eu hamgylchiadau neu eu teyrngarwch blaenorol, uno y tu ol i raglen Plaid Cymru i wrthdroi cyflwr ein gwasanaethau cyhoeddus a chreu economi Gymreig gref a gwydn.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi:

"Gwyddom pa fath o Gymru or hoffem ei gweld. Cymru ble fo unigolion a chymunedau yn cael eu parchu, ble fo amrywiaeth yn cael ei ddathlu, a ble y gall pawb geisio cefnogaeth i wireddu eu gobeithio a'u dyheadau, i'w hunain ac i'w teuluoedd.

"Mae ein hamcanion i'r economi yn glir - cefnogi busnesau bach i dyfu drwy dorri trethi busnes, sicrhau fod mwy o gytundebau o Gymru yn mynd i gwmniau yng Nghymru, a gwerthu ein cynnyrch, syniadau a sgiliau i'r byd drwy greu WDA newydd i'r unfed ganrif a'r hugain.

"Byddai ein Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol newydd yn adeiladu seiliau cadarn i economi gref a gwydn - yn buddsoddi mewn rhwydweithiau isadeiledd digidol, trafnidiaeth gwyrdd ym mhob cwr o'r Wlad. Gorllewin, dwyrain, gogledd, de - un genedl, un uchelgais.

"Mae pleidleisio i Blaid Cymru - drwy ystyried a gweld potensial yn y rhaglen yr ydym yn ei chyflwyno - yn golygu pleidleisio dros fath newydd o arweinyddiaeth i Gymru sy'n feiddgar a chyfrifol.

"Gall ein huchelgais dros Gymru apelio i bawb. Beth bynnag fo cefndir, amgylchiadau neu deyrngarwch blaenorol pobl, gall y genedl gyfan uno y tu ol i'n rhaglen i greu Cymru iach, glyfrach, gyfoethocach.

"Mae newid go iawn ar y papur pleidleisio yn yr etholiad hwn. Nawr yw'r amser i benderfynu. I'r gweithiwr, y perchennog busnes a'r entrepreneur sy'n edrych am oes newydd o hyder economaidd. I'r athro sy'n edrych am barch gan y llywodraeth. I deulu'r rhai sy'n dioddef dementia ac sy'n edrych am help llaw. I'r bobl ifanc sy'n edrych am gyfleoedd.

"Dros Gymru newydd, gyda llywodraeth newydd. Plaid Cymru yw'r newid sydd ei angen."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.