Gallai Cymru roi terfyn ar ddifrod Credyd Cynhwysol

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Plaid Cymru yn gosod allan gynlluniau i amddiffyn Cymru rhag elfennau gwaethaf diwygio lles

 

Gallai Cymru arwain y ffordd o ran amddiffyn y bobl fwyaf bregus petai’n cymryd rheolaeth dros weinyddu Credyd Cynhwysol, meddai Plaid Cymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau, Bethan Jenkins fod cynllun gwael y system Credyd Cynhwysol yn achosi problemau ychwanegol i bobl sydd eisoes yn fregus.

Dywedodd y byddai Llywodraeth Cymru Plaid Cymru yn ceisio datganoli lles er mwyn gwneud newidiaidau gweinyddol i helpu i leihau rhai o’r problemau megis newid amlder taliadau, rhoi terfyn ar ddiwylliant cosbi, a sicrhau bod taliadau yn cael meu gwneud i unigolion, nid i aelwydydd.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau, Bethan Jenkins:

“Mae cynlluniau’r Torïaid i osod un taliad Credyd Cynhwysol unigol wedi eu strwythuro’n wael a byddant yn achosi problemau eraill diangen i bobl y mae eu sefyllfa eisoes yn fregus.

“Dan y cynlluniau presennol, mae taliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu gwneud ar ôl chwe wythnos, oedi hir sydd wedi golygu bod tua hanner holl denantiaid awdurdodau lleol yn cwympo i ddyled ar eu rhent. Mae’r llywodraeth Geidwadol hefyd yn euog o greu diwylliant o gosbi, ac y mae nifer y cosbau a osodwyd ar bobl ers 2012 wedi cynyddu’n fawr.

“Mae’r ffaith fod y llywodraeth yn mynnu talu’r credyd i aelwydydd yn hytrach nac i unigolion yn gallu cael effaith enbyd ar rai pobl. Bydd y baich biwrocrataidd trymaf yn disgyn ar bobl sydd wedi eu caethiwo mewn perthynas o gamdriniaeth fydd yn gorfod dadlau dros statws eithriadol o fewn system y Credyd Cynhwysol. Mae hyn yn anfaddeuol.

“Petai’r pwerau hyn wedi eu datganoli i Lywodraeth Cymru, yna fe fyddai modd i ni amddiffyn y bobl hyn. Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn ceisio newid amlder y taliadau, rhoi diwedd ar ddiwylliant cosbi, a sicrhau bod taliadau yn cael eu gwneud i unigolion, nid i aelwydydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.