Lansio ymgyrch EC 2019: Bydd pobl Cymru a Phlaid Cymru yn unedig yn rym cadarnhaol na fydd modd ei atal

Wrth lansio ymgyrch etholiadol y blaid, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price, y bydd “pobl Cymru a Phlaid Cymru yn unedig yn rym cadarnhaol na fydd modd ei atal”.

Wrth lansio ymgyrch etholiadol y blaid, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price, y bydd “pobl Cymru a Phlaid Cymru yn unedig yn rym cadarnhaol na fydd modd ei atal”.

Wrth siarad mewn digwyddiad ym Môn ochr yn ochr ag arweinydd y blaid yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, ac ymgeisydd y Blaid yn Ynys Môn, Aled ap Dafydd, dywedodd Mr Price “nad oes yr un blaid arall  gyda mwy o uchelgais dros Gymru.”

Cyhoeddodd y blaid hefyd gyfres o flaenoriaethau ar gyfer yr etholiad, gan gynnwys: 

  • Chwyldro Swyddi Gwyrdd Cymreig - buddsoddi mewn ynni adnewyddol, seilwaith a digidol, gan greu degau o filoedd o swyddi;
  • Agwedd newydd  at ofal – cyflwyno gofal cymdeithasol am ddim trwy wasanaeth Iechyd a Gofal Cenedlaethol newydd, gyda miloedd o staff meddygol newydd;
  • Codi miloedd o blant allan o dlodi – gofal plant cyffredinol am ddim a thaliad newydd o £35 yr wythnos i bob plentyn mewn teuluoedd incwm isel;
  • Gweithredu ar dai – buddsoddiad o bwys mewn tai fforddiadwy a chyflwyno rhyddhad rhenti i bobl sy’n talu mwy na 30% o’u hincwm ar rent; a
  • Gwrthweithio troseddu - trwy greu system gyfiawnder Gymreig, datganoli plismona, a chreu cronfa newydd gwerth £50 miliwn i atal troseddau er mwyn recriwtio 1,600 o heddweision newydd.

Bydd Plaid Cymru yn mynd i’r etholiad hwn fel y brif blaid aros yng Nghymru, gan geisio atal Brexit trwy refferendwm llais terfynol

Adeg y lansio, dywedodd Adam Price

“Does yr un blaid arall gyda mwy o uchelgais i Gymru. Does yr un blaid arall sydd yn ddi-ffael yn rhoi Cymru’n gyntaf. Does yr un blaid arall sy’n credu, yn anad dim arall, fod yr atebion i broblemau Cymru yn ein dwylo ni.

“Gall y bensel honno y byddwn oll yn dal yn ein dwylo ymhen ychydig wythnosau fod yn gychwyn nid yn unig i wleidyddiaeth newydd, ond Cymru newydd hefyd, gobaith newydd i ni oll.

“Ni – pobl Cymru sy’n dal yr allwedd i ddyfodol ein cenedl. 

“Ni yw Ewrop. Ni sy’n trawsnewid ein heconomi. Ni sy’n wlad ofalgar. Rhoi terfyn ar dlodi, newyn a digartrefedd - ni fydd yn gwneud hyn.   

“Cymru iachach, Cymru fwy gwyrdd, Cymru ffyniannus, Cymru hyderus, Cymru annibynnol. Ni. 

“Mewn ffordd, mater o ni neu nhw yw hyn. Y dyfodol neu’r gorffennol. Ymdeimlad cryf newydd o ffydd yn ein hunain, neu fwy o’r un fath, polisïau methiannus a gwleidyddiaeth fethiannus San Steffan.  

“Fe wyddoch chi y bydd pobl Cymru a Phlaid Cymru yn unedig yn rym cadarnhaol na fydd modd ei atal, fydd yn newid ein cenedl er gwell, yn wreichionyn fydd yn tanio ac yn goleuo hyd yn oed nosweithiau tywyll yr etholiad hwn.”


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-11-04 22:06:28 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.