Galw ar Gymru i ‘gymryd rheolaeth’ dros bolisi mewnfudo

conference.jpg

Bydd Plaid Cymru yn pwyso am i Gymru gyhoeddi ei fisas ei hun, i alluogi Llywodraeth i ddenu’r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu economi Cymru.

Dywedodd AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards, yr unig AS o Gymru ar Bwyllgor Dethol Brexit Tŷ’r Cyffredin, fod yn rhaid i Gymru "gymryd rheolaeth yn ôl" er mwyn atal gweithgynhyrchu a’r Gwasanaeth Iechyd rhag dymchwel. Beirniadodd Lywodraeth Prydain am ddehongli pleidlais i gymryd rheolaeth fel pleidlais i "gau’r drws " a "dinistrio’r economi".

Dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, sy’n sefyll i gael ei ail-ethol, fod yn rhaid caniatáu i Gymru weithredu, er mwyn sicrhau bod gan y wlad weithlu sy’n cwrdd â’i hanghenion unigryw.

Bydd y blaid yn pwyso ar i Lywodraeth Cymru allu cyhoeddi fisas fyddai’n 5% o gyfanswm y DG, sydd yn gymesur â phoblogaeth Cymru. Byddai fisas yn cael eu rhoi ar sail meini prawf fyddai’n cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru, a byddai hyn yn ei dro yn seiliedig ar anghenion Cymru.

Yn ei sylw, meddai AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

"Mae gwir berygl fod y Torïaid wedi eu dallu gymaint gan eu hobsesiwn i apelio i bleidleiswyr UKIP fel eu bod yn barod i aberthu economi ein cenedl. Maent wedi dehongli pleidlais i reoli ffiniau fel pleidlais i gau’r drws a dinistrio’r economi.

"Mae prinder meddygon a nyrsys, er enghraifft, yng Nghymru eisoes, ac yr ydym yn dibynnu hefyd ar fewnfudwyr gyda sgiliau o’r UE a mannau eraill er mwyn cynnal y gwasanaeth. Diolch i esgeulustod parhaus Llywodraeth Lafur Cymru, nid ydym wedi hyfforddi digon o’n pobl ein hunain am y tymor hir, felly yn y tymor byr o leiaf, rhaid i ni ddenu staff meddygol medrus o wledydd eraill.

"Allwch chi ddim delio â mewnfudo trwy bolisi ‘run fath i bawb. Tra bod un o bob chwech o bobl yn Lloegr yn fewnfudwyr rhyngwladol, mae 96% o bobl yng Nghymru yn dod o Ynysoedd Prydain. Mae bylchau sgiliau amlwg yn economi Cymru, ac anghenion gwahanol sydd gan Loegr.

"Dylai Llywodraeth Cymru greu cofrestr galwedigaethau lle mae prinder sgiliau, a dylai ein polisi mewnfudo allu adlewyrchu’r prinder hwnnw. Allwn ni ddim caniatáu i San Steffan ganolbwyntio ar anghenion Llundain ar draul Cymru.

"Mae’r Toriad yn benderfynol o’n hynysu a dinistrio ein heconomi, ac y mae’r Blaid Lafur yn rhy wan a rhanedig i sefyll yn eu herbyn. Os ydym am i’n heconomi ffynnu, rhaid i ni gymryd rheolaeth, a wna’i ddim eistedd ar fy nwylo fel ein Prif Weinidog Llafur neu Jeremy Corbyn a gadael i’r Torïaid yn Llundain dagu economi Cymru. "Dim ond Plaid Cymru all amddiffyn Cymru, a pho fwyaf o ASau Plaid Cymru sydd yn San Steffan, cryfach fydd Cymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.