Pleidlais ar greu strategaeth economaidd hydrogen newydd

hydrogen_(1).jpg

Cynhelir pleidlais ar gynigion Plaid Cymru i hybu’r economi hydrogen yng Nghymru yn nes ymlaen heddiw yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae’r cynnig yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal trafodaethau gyda busnesau ac ymchwilwyr i gynnal digwyddiad mawr i arddangos uchelgais cenedl y Cymry pan ddaw’n fater o’r economi hydrogen.

Os llwydda’r cynnig ac y caiff ei basio gan Aelodau’r Cynulliad, yna disgwylir i Lywodraeth Cymru gyflwyno strategaeth economi hydrogen gynhwysfawr.

Bydd y ddadl hefyd yn nodi prosiect ymchwil ar gyfer AC Plaid Cymru Simon Thomas ar botensial hydrogen o ran datgarboneiddio trafnidiaeth yng Nghymru.

Meddai’r Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas:

“Ar hyn o bryd, ychydig ddefnydd a wneir o hydrogen yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru. Canfu’r adroddiad a gomisiynais i lawer menter, gan gynnwys cyhoeddiad Priffordd Hydrogen Llywodraeth Cymru yn 2010, ond cyfyngedig a thameidiog fu graddfa ei ddefnydd.

“Un o swyddogaethau llywodraeth wrth ddatblygu  economi hydrogen yw dangos eu cefnogaeth i’r defnydd o’r dechnoleg gan ddiwydiant trwy ddatblygu strategaeth hydrogen a galluogi a hwyluso ei ddefnydd.

“Mae arnom angen defnyddio’r holl arfau sydd ar gael yn y frwydr yn erbyn llygredd aer a newid hinsawdd, a phetaem yn cychwyn yn awr, mae potensial i Gymru arwain y maes yn yr egin-economi hydrogen.”

“Yr wythnos ddiwethaf, dywedodd y Prif Weinidog sydd ar fin ymddeol, Carwyn Jones, mewn ateb i alwadau am fwy o weithredu i dorri llygredd aer, wrthym “Dwyf i ddim yn meddwl bod y dechnoleg yn barod.” Mae adroddiad Plaid Cymru yn profi fod y dechnoleg yn barod. Mae hydrogen eisoes yn cael ei ddefnyddio gan weinyddiaethau a busnesau blaengar, agored eu meddwl.

“Er yr holl siarad am drenau a bysus disel blaengar, erys y ffaith fod cyfeirio at unrhyw ddull o drafnidiaeth sy’n allyrru nwyon gwenwynig fel un blaengar yn gamliwio enbyd ar y gwirionedd.

“Mae trenau wedi eu pwerau gan hydrogen yn ddull cost-effeithiol o gyfoesi ein rheilffyrdd blinedig ac yn gwneud i ffwrdd â’r angen am gyflwyno seilwaith ar raddfa fawr, gyda’r holl oedi y byddai hynny’n ei olygu.”

Wrth siarad hefyd yn nadl Plaid Cymru, ychwanegodd AC Ynys Môn, Rhun Ap Iorwerth:

“Mae rhybuddion gan Airbus am yr hyn fydd yn digwydd wedi Brexit wedi achosi gwir bryder yng Nghymru yr wythnos hon. Bu Airbus yn gweithio ar dechnoleg cell tanwydd hydrogen fel ffynhonnell pŵer ers 15 mlynedd. Petai Cymru yn gallu profi ei bod o ddifrif am harneisio pŵer hydrogen, efallai y gellid perswadio Airbus i ddatblygu’r dechnoleg yma yng Nghymru.

“Mae Toyota yn weithgynhyrchydd arall sydd â phresenoldeb mawr yma yng Nghymru. Mae’r cwmni yn un o arweinwyr y byd o ran datblygu cludiant preifat wedi’i bweru â hydrogen. Y Mirai yw un o’r ceir cell tanwydd mwyaf llwyddiannus. Fel Airbus, mae ansicrwydd economaidd o achos proses Brexit yn gwneud parhad buddsoddiad yng Nglannau Dyfrdwy yn anscir. Gallai dangos fod Cymru’n arwain y ffordd o ran mabwysiadu ceir cell tanwydd a gosod y seilwaith angenrheidiol annog Toyota i sicrhau mwy o fuddsoddiad yng Nghymru.

 “Dylai Llywodraeth Cymru estyn allan at y Cyngor Hydrogen a  chyd-drefnu digwyddiad o bwys yng Nghymru sydd yn cyfleu uchelgais Cymru ar yr economi hydrogen i gynulleidfa fyd-eang. Dylai digwyddiad o’r fath hefyd ddathlu bywyd William Grove o Abertawe, a ddyfeisodd y gell tanwydd hydrogen ym 1842.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.