Rhowch "iawndal" i fenywod WASPI

waspi_pembrokeshire.JPG

Mae Plaid Cymru wedi dweud y dylai menywod sydd wedi dioddef wedi peidio cael eu hysbysu am newidiadau i Oedran Pensiwn y Wladwriaeth gael iawndal am eu colledion. 

Wrth siarad cyn y ddadl a gyflwynwyd gan Blaid Cymru am WASPI yn y Senedd heddiw, dywedodd  AC Helen Mary Jones o Blaid Cymru fod Plaid Cymru yn “gyfan gwbl y tu ôl” i ymgyrchwyr WASPI wedi i’r “anghyfiawnder” a osodwyd arnynt gan Lywodraeth “adweithiol” Prydain.

Gwnaed newidiadau sylweddol i oedran Pensiwn y Wladwriaeth i fenywod na aned ar 6 Ebrill 1951 neu wedi hynny, heb iddynt wybod.

Mae’r ymgyrch Menywod yn Erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth (WASPI) yn galw am “drefniadau trosiannol teg i bensiwn y wladwriaeth,” a fyddai, yn eu hôl hwy yn trosi yn ‘bensiwn pontio’  a delir o 60 oed at oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Maent hefyd yn pleidio iawndal am golledion i’r menywod hynny sydd eisoes wedi cyrraedd Oedran Pensiwn y Wladwriaeth. 

Amcangyfrifir bod 138,600 o fenywod yng Nghymru wedi eu taro gan y newidiadau hyn sydd wedi gadael miloedd o fenywod yn wynebu tlodi, ansicrwydd ariannol neu afiechyd.

Meddai AC Plaid Cymru Helen Mary Jones,

“Er eu bod wedi talu Cyfraniadau Yswiriant Gwladol llawn trwy gydol eu hoes waith, dywedwyd wrth y menywod hyn ar y funud olaf y byddai’r pensiynau yr oeddent hwy’n disgwyl eu cael yn 60 oed wedi ei hoedi o hyd at chwe blynedd. 

“Mae’r ffiasgo yma wedi achosi chwalu cynlluniau ymddeol ac y mae menywod oedd wedi cynllunio a chynilo ar gyfer eu hymddeoliad yn byw ar gynilion sy’n lleihau hyd nes y byddant yn cyrraedd Oedran Pensiwn y Wladwriaeth pan mai’r unig incwm fydd ganddynt ar ôl fydd Pensiwn y Wladwriaeth. Mae canlyniadau’r gweithredu a’r cyfathrebu gwael hwn yn debyg o fod yn dlodi, colli annibyniaeth a sicrwydd ariannol, neu afiechyd.

“Mae menywod yng Nghymru wedi eu taro’n arbennig o galed gan fethiannau Llywodraeth Prydain. Mae incwm y pen yn is nac mewn rhannau eraill o’r DG, ac ar ben hynny, mae menywod yng Nghymru yn ennill llai ar gyfartaledd na dynion Cymru.

“Gwyddom fod angen i ni gyflwyno cydraddoldeb o ran oedran pensiwn y wladwriaeth, ond rhaid i ni wneud hynny dros gyfnod hwy o amser a rhoi cyfle i fenywod baratoi yn iawn ar gyfer eu dyfodol ac mewn ffordd na fydd yn eu gadael mewn tlodi neu’n dioddef loes.

“Yr ydym yn sefyll gyda menywod WASPI Cymru a’r anghyfiawnder a wnaed â hwy gan lywodraeth adweithiol Prydain.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.