Gallai targedu myfyrwyr rhyngwladol wneud difrod enbyd i brifysgolion Cymru

Steffan_Lewis_C9C1533.jpg

Plaid Cymru yn galw am fisas astudio Cymreig

Mae Steffan Lewis, llefarydd Plaid Cymru ar faterion rhyngwladol, wedi rhybuddio y gallai torri nifer y myfyrwyr rhyngwladol i gwrdd â thargedau mewnfudo wneud difrod enbyd i brifysgolion Cymru. Bwriada’r Llywodraeth Geidwadol gyflwyno rhwystrau newydd i fyfyrwyr rhyngwladol sydd eisiau teithio i’r DG i astudio. Dengys ystadegau diweddaraf y SYG ar fewnfudo fod 30,000 yn llai o bobl wedi dod i’r DG i astudio yn y flwyddyn yn diweddu Mehefin 2016, gostyngiad o 15%.

Dadleuodd Steffan Lewis dros system o fisas Cymreig fyddai’n galluogi Cymru i gyhoeddi ei thrwyddedau astudio ei hun er mwyn sicrhauby gall prifysgolion Cymru gynnal eu henw da ledled y byd.

Meddai Steffan Lewis, llefarydd Plaid Cymru ar faterion allanol:

“Gall torri nifer y myfyrwyr rhyngwladol ymddangos yn ateb hawdd i leihau nifer y mewnfudwyr. Mae’r Torïaid yn San Steffan wedi awgrymu cyflwyno rheolau llymach am fisas myfyrwyr fyddai’n ei gwneud yn anos o lawer i bobl deithio i’r DG i astudio. Fodd bynnag, mae’r agwedd hon yn hollol groes i farn y cyhoedd a gallai greu niwed enbyd i’n sefydliadau addysg uwch a’u henw da am ragoriaeth ledled y byd.

“Rydym eisoes wedi gweld cwymp yn nifer y myfyrwyr rhyngwladol sy’n symud i’r DG i astudio. Dengys ffigyrau diweddaraf y SYG fod 30,000 yn llai o bobl wedi symud i’r DG i astudio yn y flwyddyn yn diweddu Gorffennaf 2016, cwymp o 15%.

“Dylai Cymru feddu ar y gallu i gyhoeddi ein fisas ein hunain i’r sawl sydd eisiau dod i’n gwlad i astudio neu i weithio. Byddai hyn yn rhoi i ni’r hyblygrwydd i ymateb i’r galw yng Nghymru ac yn ein rhyddhau o hualau safbwynt y DG gyfan nad yw’n addas i’n hanghenion ni. Mae myfyrwyr rhyngwladol yn dod â llawer o fanteision i’n prifysgolion a’r cymunedau lle maent yn byw.

“Mae gan brifysgolion Cymru hanes hir o fod â safonau uchel a bod yn sefydliadau rhyngwladol sy’n edrych tuag allan. Dylai fod gan Gymru y grym i gyhoeddi fisas astudio er mwyn sicrhau y gall prifysgolion Cymru barhau i ddenu’r myfyrwyr rhyngwladol disgleiriaf a chadw eu henw da fel canolfannau dysg ac ymchwil.”


Dangos 1 ymateb

  • Angharad Lewis
    published this page in Newyddion 2016-12-23 11:43:35 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.