Lindsay Whittle yn rhybuddio am anhrefn traffig os oes miloedd o dai newydd yn cael eu adeiladu yng Nghaerffili

Lindsay_Whittle.png

Mae AC Plaid Cymru Lindsay Whittle wedi rhoi rhybudd heddiw y bydd anrhefn os oes miloedd o dai newydd yn cael eu adeiladu ym Masin Caerffili.

Wrth siarad yng nghynhadledd wanwyn ei blaid yn Llanelli dywedodd Lindsay Whittle, sy'n sefyll yn etholaeth Caerffili yn yr etholiadau'r cynulliad ym mis Mai, na fyddai'r rwydwaith ffyrdd, ysgolion a meddygfeydd yn medru dygymod gyda'r fath fewnlifiad os yw'r Cynllun Datblygu Lleol yn mynd yn ei flaen.

Dywedodd wrth gynulleidfa'r gynhadledd; "Mae bwriad yn y CDL i adeiladu tai ar ein caeau gwyrdd cysegredig. Y caeau brown fydd yr olaf i gael eu cyffwrdd.

"Rwy am ddanfon neges at ddatblygwyr barus, adeiladwyr a pherchnogion tai goludog na ddylid adeiladu ar ein manau gwyrdd. Yng Nghaerffili, os yw'r datblygiadau tai newydd yma'n digwydd, ni fydd ein ffyrdd, ein ysgolion a'n meddygfeydd yn medru dygymod gyda'r straen ychwanegol.

"Fydd y tai yma ddim ar gyfer pobl leol ond yn hytrach byddant yn amsugno poblogaeth Caerdydd, Bryste a dinasoedd eraill. Nid fy swydd i fel gwleidydd Cymreig yw diwallu anghenion tai dinasoedd ar draws Prydain. Fy swydd i yw ymladd dros fy ardal."

Rhybuddiodd Lindsay Whittle y byddai gyrrwyr yn wynebu siwrneau hirach i Gaerdydd wrth i fwy o dai gael eu adeiladu yng Nghaerffili a'r brifddinas.

"Ar y funud mae'n gallu cymryd 90 munud i deithio'r 12 milltir i Gaerdydd ar adegau prysur. Os yw Cyngor Caerdydd yn caniatau'r 40,000 o dai ychwanegol sy'n cael eu cynllunio yna beth fydd ein dyfodol?

"Mi welon ni anhrefn yn ddiweddar pan ymwelodd y lori Coca Cola a'r ddinas cyn y Nadolig. Daeth traffig yn y ddinas a'r rhanbarth i stop ac yn y dyfodol bydd hyn yn digwydd eto. Ble mae'r cynllunio rhanbarthol?"

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.