5 rheswm pam mai Plaid Cymru yw'r blaid dros Aros yng Nghymru

Copy_of_2_Days_(1).png

Gall Plaid Cymru fod yn gartref gwleidyddol i bawb sy'n credu y dylai dyfodol Cymru fod fel cenedl yn Ewrop. Dal ddim yn siŵr? Darllenwch ymlaen a phenderfynwch drosoch eich hun ...

1. Plaid Cymru yw’r unig blaid all guro Brexit

8efa46a7-b332-4ed2-a2d0-76de87a6a9ec.JPG

Yn dilyn etholiadau Ewrop, mae Cymru’n awr yn wynebu dewis o ddau ddyfodol.

Ar y naill law, mae dyfodol cul, mewnblyg Brexit Prydeinig fyddai’n gweld Cymru’n cael ei thorri ymaith oddi wrth ein cyfeillion yn yr UE, yn dioddef costau i’n cymunedau ac yn peryglu swyddi.

Ar y llaw arall, dyna ddyfodol Ewropeaidd disglair a gwell i Gymru a gynigir gan Blaid Cymru a fyddai’n gweld ein cymunedau, ein diwydiant a’n hamaethyddiaeth oll yn ffynnu fel rhan o gymuned Ewropeaidd o bobl gyfartal.

Allwn ni ddim ymddiried yn y blaid Brexit honedig, ac yn sicr, dyw buddiannau Cymru ddim yn agos at eu calonnau. Iddynt hwy, nid mater o adennill rheolaeth ydyw. Nid mater o boeni amdanom ni, hyd yn oed. Mae’n fater o ganoli pŵer yn nwylo dyrnaid fechan o Brexitwyr cyfoethog, a dwyn pŵer ymaith oddi wrth Gymru a’i phobl.

Cred Plaid Cymru mai’r dyfodol gorau i Gymru yw un sydd y tu mewn i’r UE fel cenedl werdd, agored a blaengar, sy’n rhydd o gasineb a senoffobia lle mae croeso i bawb. Am y dyfodol hwnnw y byddwn ni’n brwydro.

Plaid Cymru yw’r unig blaid all guro Brexit yng Nghymru, ac yr ydym yn barod i’w hwynbebu i amddiffyn buddiannau Cymru – a’n dyfodol ni.


2. Am ein bod yn malio am Gymru

203758010.jpg.gallery.jpg

Yr hyn sy’n ein sbarduno ym Mhlaid Cymru yn anad dim arall yw lles pob un o bobl Cymru. Rydym eisiau gwneud bywydau pobl Cymru yn well. Rydym eisiau gwneud yn siŵr mai Cymru yw’r lle gorau yn y byd o ran iechyd a gofal cymdeithasol, addysg, swyddi, seilwaith a chydraddoldeb.

Gallwn weld fod degawdau o esgeulustod San Steffan wedi arwain at dlodi a thanfuddsoddi yn ein cenedl. Mae traean o’n plant yn byw mewn tlodi cymharol. Does ond rhaid i chi edrych ar lanast Brexit i weld nad yw San Steffan yn ffit i lywodraethu na chynrychioli Cymru.

Mae’r UE wedi chwarae ei rhan gyda buddsoddi yng Nghymru. Ers cenedlaethau, San Steffan sydd wedi ein hanwybyddu, gan fethu â buddsoddi yn ein chymunedau, a thra bod pleidiau San Steffan yn ffraeo ymysg ei gilydd am Brexit, mae Cymru’n cael ei gadael ar ôl eto fyth.

Mae’n amser newid. Allwn ni ddim parhau i edrych at bleidiau San Steffan am atebion. Allwn ni ond edrych atom ein hunain. Gallwn ddewis cymryd ein dyfodol i’n dwylo ein hunain. Gallwn ddewis dyfodol gwell a disgleiriach i Gymru wrth galon Ewrop.

Dychmygwch yr hyn y gallai gwlad allblyg, decach, flaengar a chroesawgar gynnig i’r byd, gyda’r holl fecanwaith democrataidd ac economaidd angenrheidiol a lle gallai unrhyw un a phob un sydd eisiau bod yn Gymro neu’n Gymraes alw Cymru’n gartref iddynt! Dyna mae Plaid Cymru eisiau weld a dyna beth fydd Plaid Cymru yn wneud.


3. Ni yw’r blaid fwyaf Gwyrdd

58852719_10156963657860993_8065610671041019904_n.jpg

Wyddech chi fod y ‘Climate Action Network’ (CAN) Ewrop wedi graddio Plaid Cymru fel y blaid orau yn y DG sydd yn Senedd Ewrop o ran mynd i’r afael â newid hinsawdd?

Dadansoddodd CAN Ewrop record bleidleisio ASE ar amrywiaeth o bolisïau gan gynnwys cyfnewid allyriadau, effeithlonrwydd ynni, a defnydd tir, gan greu sgorfwrdd o ba mor uchelgeisiol y bu’r leidiau o ran mynd i’r afael â newid hinsawdd. Plaid Cymru ddaeth yn gyntaf gyda sgôr gyfartalog o 96%, ac ennill y teitl ‘Amddiffynydd’.

Ni hefyd oedd y blaid a gyflwynodd ddadl ar hinsawdd a arweiniodd at i’n Senedd ddod yn un o’r rhai cyntaf yn y byd i ddatgan argyfwng hinsawdd. Mae ein polisïau oll yn canolbwyntio at atebion gwyrdd a chynaliadwy i’n dyfodol.

Newid hinsawdd yw’r un pwnc pwysicaf i ddyfodol dynoliaeth, a buasem yn datrys y mater trwy ymrwymo i 100% o ynni adnewyddol, cyflwyno rhaglen effeithlonrwydd ynni gwerth £3bn ledled Cymru, mynd i’r afael â llygredd niweidiol a gwastraff plastig, a datblygu swyddi gwyrdd cynaliadwy.

Gall Cymru arwain Ewrop a’r byd o ran mynd i’r afael â newid hinsawdd.


4. Rydym yn malio am ddinasyddion yr UE

848d34c9-f68a-42e1-abab-1f5265a7725c.JPG

Teuluoedd yn wynebu ansicrwydd trwy gael eu gorfodi i wneud cais am statws sefydledig, gyda rhai ceisiadau eisoes yn cael eu gwrthod. Pobl yn cael eu hamddifadu o bleidlais yn etholiad Ewrop dim ond am eu bod yn ddinasyddion yr UE. Myfyrwyr ERASMUS a’r UE heb wybod beth fydd dyfodol eu hastudiaethau.

Mae San Steffan wedi troi cefn ar ein cyd-ddinasyddion o’r UE bob tro ers y refferendwm.

Yn fwy diweddar, gwnaeth Llywodraeth y DG draed moch o Brexit gan olygu nad oedd gan awdurdodau lleol ddigon o amser i ysgrifennu at ddinasyddion yr UE oedd yn byw yng Nghymru yn gofyn iddynt a oeddent eisiau pleidleisio yng Nghymru neu yn eu Haelod-Wladwriaeth gartref. Ystyr hyn yw y gall fod hyd at 78% o ddinasyddion yr UE sy’n byw ac yn gweithio yma yng Nghymru, ac sy’n cyfrannu cymaint at fywyd Cymru, wedi eu gadael heb lais na phleidlais ar Fai 23.

Dinasyddion yr UE yw ein teuluoedd, ein cyfeillion, cydweithwyr, cymdogion, ein cyd-ddinasyddion. Fe wnawn eu hamddiffyn yma yng Nghymru rhag camreolaeth a diofalwch San Steffan.


5. Rydym yn gyson ac yn onest

32521158137_e557205cb1_k.jpg

O ddechrau un yr hunllef Brexit hon, bu Plaid Cymru yn gyson ac yn unedig ar eu polisi Brexit.

Yr ydym yn wastad wedi bod yn ddiamwys yn blaid oedd dros Aros a thros Bleidlais y Bobl.

Ein barn onest yw nad oes y fath beth â Brexit sy’n dda i bobl Cymru ac ni fyddwn byth yn cefnogi unrhyw beth sy’n bygwth ein heconomi a bywoliaeth pobl Cymru.

Nid ydym yn fodlon i aberthu ein dyfodol, ein GIG Cymreig na’n lles ar allor Brexit Prydeinig, toredig, trychinebus.

Oherwydd tra bod pleidiau San Steffan yn parhau i glymu ei gilydd mewn canclwm Brexit, yr ydym ni’n credu mai’r peth iawn a democrataidd i’w wneud yw rhoi’r cwestiwn ger eich bron chi.


Mae gwleidyddiaeth yn newid. Ar Fai 23, ymunodd miloedd ohonom gyda’n gilydd i wrthod Brexit adweithiol Prydain, o blaid gobaith am ddyfodol gwell ac agored i Gymru. Yr ydym yn ddiolchgar i bob un copa walltog ohonoch a gefnogodd Plaid Cymru yn yr etholiad hwn, yn enwedig cefnogwyr pleidiau eraill a bleidleisiodd drosom ni y tro hwn. Yr ydym yn ddiolchgar, ac yn gofyn i chi aros gyda ni fel y gallwn barhau i adeiladu’r Gymru newydd mewn Ewrop newydd gyda’n gilydd.

Chwilfrydig? Cliciwch yma i wybod mwy am yr hyn y gall Plaid Cymru gynnig  ac i ddod i wybod beth yw ein safbwynt ar y pynciau sydd bwysicaf i chi. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.