Arolwg yn dangos fod Mark Drakeford wedi gweithredu yn erbyn ewyllys y bobl

WhatsApp_Image_2018-12-23_at_9.40.24_AM.jpeg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Leader, Liz Saville Roberts, wedi dweud fod arolwg sy’n dangos fod mwyafrif llethol pobl Cymru o blaid cadw neu gynyddu pwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn arwydd bod y Prif Weinidog Llafur wedi gweithredu yn erbyn dymuniadau’r bobl pan ddaeth i gytundeb gyda San Steffan a olygodd gwtogi ar bwerau’r sefydliad.  

Dangosodd arolwg diweddar Sky Data fod mwyafrif llethol o 76% o bleidleiswyr yng Nghymru eisiau i’r Cynulliad gael mwy o bwerau neu gadw’r holl bwerau sydd ganddo.

Daw’r datgeliad hwn ychydig dros wythnos wedi i Mark Drakeford gael ei benodi’n Brif Weinidog. Cyn dod yn Brif Weinidog, Mr Drakeford oedd yn gyfrifol am bolisi Brexit Llywodraeth Cymru. Yn ei swyddogaeth flaenorol, daeth i gytundeb gyda Llywodraeth San Steffan, yn ystod pasio Mesur (Ymadael) yr UE, fyddai’n gweld Llundain yn cymryd rheolaeth dros 26 o feysydd polisi sydd wedi eu datganoli ar hyn o bryd.

Gwrthododd Llywodraeth yr Alban gydsynio Mesur (Ymadael) yr UE a phasiodd ddeddfwriaeth oedd yn ceisio atal San Steffan rhag cymryd pwerau oddi ar Senedd yr Alban. Arweiniodd hyn at ddyfarniad gan y Goruchaf Lys yn gynharach y mis hwn lle cadarnhawyd penderfyniad Llywodraeth yr Alban i herio effaith Mesur (Ymadael) yr UE ar y setliad datganoli.

Pasiodd Llywodraeth Lafur Cymru, dan bwysau gan Blaid Cymru, ddeddfwriaeth debyg i geisio atal y cipio grym. Fe wnaethant ddewis ei ddiddymu, fodd bynnag, wedi dod i gytundeb gyda Llywodraeth Geidwadol San Steffan.

Dywedodd Plaid Cymru, yn dilyn llwyddiant Llywodraeth yr Alban yn y Goruchaf Lys ac anfodlonrwydd cynyddol y cyhoedd gyda chytundeb rhwng llywodraethau Cymru a San Steffan, y buasent yn ceisio cyfarwyddyd ar gyfreithlondeb bargen y Prif Weinidog.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Liz Saville Roberts AS:

“Dyma dystiolaeth bendant fod y Prif Weinidog Llafur, Mark Drakeford, wedi gweithredu yn erbyn ewyllys y bobl trwy drosglwyddo pwerau Cymru mewn hyd at 26 o feysydd polisi i’r llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan.

“Mae arolwg newydd Sky Data yn dangos bod 76% naill ei eisiau i’r Cynulliad gael mwy o bwerau neu gadw’r holl bwerau sydd ganddynt ar hyn o bryd.

“Does gan y fargen y cytunwyd arni rhwng Llywodraeth Lafur Cymru a Llywodraeth Dorïaidd San Steffan ddim cyfreithlondeb democrataidd a dylid rhoi’r gorau iddo o blaid setliad teg, sydd yn cydnabod rôl seneddau datganoledig - yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

“Os bydd Mr Drakeford yn methu â gwrando ar ddymuniadau’r bobl, efallai y bydd yn rhaid i ni edrych eto ar gyfreithlondeb y cytundeb cywilyddus hwn rhwng Llafur a’r Torïaid yn y llysoedd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.