Mesur Ymadael yn bygwth y DG gydag argyfwng cyfansoddiadol

Cynhadledd2-2.jpg

Torïaid yn tynhau gafael Llundain ar Gymru wrth i Lafur eistedd ar eu dwylo

Mae Plaid Cymru wedi cythruddo’n llwyr gyda Mesur Ymadael Llywodraeth Prydain, sydd yn bygwth y DG gydag “argyfwng cyfansoddiadol”.

Bydd y Mesur Ymadael yn galluogi Llywodraeth Prydain i ddeddfu mewn meysydd sydd ar hyn o bryd wedi eu datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Bydd yn creu fframweithiau polisi fydd yn lledu dros y DG gyfan mewn meysydd sydd wedi eu datganoli i Gymru, gan gyfyngu ar allu Llywodraeth Cymru i lywodraethu’r wlad.

Mae Plaid Cymru wedi ymosod ar Brif Weinidog Cymru am “fethu’n gywilyddus â chyflawni ei oblygiadau” a chaniatáu i’r Torïaid anwybyddu’r ffiniau cenedlaethol y tu mewn i’r Wladwriaeth Brydeinig, gan fygwth cenedligrwydd Cymru. Disgrifiodd y blaid fethiant y Prif Weinidog i sefyll yn erbyn San Steffan fel gweithred o “anwybyddu ei ddyletswydd”.

Dywed arweinydd y blaid yn San Steffan, Liz Saville Roberts y bydd darpariaethau sydd yn y Mesur Ymadael yn “rhwygo’r llyfr rheolau datganoli”, a galwodd ar Lywodraeth Prydain i ildio a pharchu ffiniau cenedlaethol.

Yn ei sylw, dywedodd arweinydd grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS:

“Mae amarch bwriadol Llywodraeth Prydain tuag at y ffiniau cenedlaethol yn y Wladwriaeth Brydeinig yn bygwth y DG gydag argyfwng cyfansoddiadol ar fyrder.

“Rwyf yn gandryll y gall Llywodraeth Prydain fod mor wynebgaled wrth dresmasu ar genedligrwydd Cymru a bod ein Llywodraeth Lafur Cymru ni mor hollol ddi-glem o ran sefyll yn eu herbyn.

“Mae’r Prif Weinidog, er cywilydd, wedi methu â chyflawni ei oblygiadau ac wedi caniatáu i’r Torïaid rwygo’r llyfr rheolau datganoli - mae’n anwybyddu ei ddyletswydd fel Prif Weinidog ein gwlad.

“Nid damwain o gwbl yw bod Cymru, unwaith eto, yn cael ei thrin fel partner trydedd radd yn yr Undeb hon. Tra bod ei gynghreiriad yn yr Alban a gogledd Iwerddon wedi mynnu parchu eu buddiannau hwy, bu Prif Weinidog Cymru yn eistedd ar y Mesur hwn am bythefnos, yn fud ac yn ufudd wrth i’r Torïaid lwyr anwybyddu ffiniau cenedlaethol Cymru a datganoli Cymreig.

“Ymgais fwriadol yw’r Mesur hwn i dynhau gafael Llundain ar Gymru, dan gochl anghenraid cyfansoddiadol. Bydd yn sicrhau y gall San Steffan unwaith eto ddeddfu mewn meysydd cartref Cymreig a ddatganolwyd i Lywodraeth Cymru.

“Bydd Plaid Cymru yn defnyddio pob dull posib i drechu’r Mesur hwn, boed hynny trwy’r Senedd neu’r llysoedd. Rhaid i’r Blaid Lafur roi’r gorau i eistedd ar eu dwylo a dechrau sefyll i fyny dros Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.