Plaid yn lansio polisi Cwmni Ynni Cenedlaethol i fynd i’r afael â thlodi tanwydd

22613617571_82d6bc380e_o.jpg

Galwodd Plaid Cymru am sefydlu cwmni ynni cenedlaethol i Gymru er mwyn lleihau prisiau ynni a mynd i’r afael a newid hinsawdd.

Byddai Ynni Cymru – sefydliad nid-am-elw tebyg i Ddŵr Cymru – yn gyfrifol am fynd i’r afael â thlodi tanwydd trwy fuddsoddi mewn seilwaith, cynhyrchu ynni gwyrdd ac ymchwil a datblygu.

Simon Thomas, llefarydd Plaid Cymru ar Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, a gomisiynodd yr adroddiad ar Ynni Cymru. Meddai, "Yng Nghymru, rydym yn cynhyrchu mwy o drydan nac a ddefnyddiwn ac eto, gennym ni y mae rhai o’r costau trydan uchaf yn Ewrop. Mae perchenogaeth, rheolaeth a buddsoddi mewn ynni adnewyddol a chynaliadwy yn gwestiwn allweddol yn yr etholiad hwn ac y mae’n ganolog i’n ffyniant yn y dyfodol."

Mae adroddiad Plaid Cymru yn amlygu difrifoldeb tlodi tanwydd Cymru, oherwydd bod bron i chwarter o aelwydydd Cymru yn gwario dros ddeg y cant o incwm eu haelwyd ar filiau ynni, o gymharu â dim ond 11.6% o aelwydydd yn Lloegr.

Meddai Simon Thomas:

"Mae ar Gymru angen cwmni ynni cenedlaethol i ganolbwyntio ar ostwng prisiau ynni i ddefnyddwyr trwy ffynonellau adnewyddol. Er bod gennym fil o filltiroedd o arfordir a phum miliwn erw o dir, rydym yn cynhyrchu llai o ynni adnewyddol nac unman arall yn y DG.

"Er ein bod yn allforiwr net o drydan, mae defnyddwyr yng Nghymru yn gorfod wynebu biliau uwch nac unrhyw wlad arall yn y DG. Yr ateb yw nid gosod cap mympwyol ar filiau ond cymryd cyfranddeiliaid sy’n ymelwa allan o’r hafaliad a chymryd perchenogaeth o’n hynni ein hunain.

"Mae Plaid Cymru eisiau i Gymru fod yn llwyr hunangynhaliol mewn trydan adnewyddol erbyn 2035 ac y mae creu cwmni ynni cenedlaethol i Gymru yn rhan o gyrraedd y nod hwnnw.

"Os ydym o ddifrif am dorri allyriadau Cymru o 80% erbyn 2050, rhaid i ni weithredu yn awr. Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i amddiffyn amgylchedd naturiol Cymru a lleihau costau ynni uchel i ddefnyddwyr. "Wrth i ni adael yr UE, bydd marchnad ynni fewnol newydd yn datblygu yn y DG, ac y mae’n bwysig ein bod yn prysuro tuag at fod yn hunangynhaliol trwy gynhyrchu ynni glanach a mwy gwyrdd.

"Mae’r Torïaid wedi llusgo eu traed ar brosiectau fel Morlyn Llanw Bae Abertawe fyddai’n creu swyddi o safon uchel ac ynni gyrdd, ac unwaith eto maent wedi ei adael allan o’u maniffesto. "Mae’r ddwy blaid yn San Steffan yn parhau i ffraeo am roi cap ar brisiau ynni, ond yr ateb call yw cymryd ymelwa allan o’r hafaliad, gan ddynwared modelau llwyddiannus fel EDF sydd yn nwylo’r cyhoedd yn Ffrainc.

"Yr unig ffordd i amddiffyn amgylchedd naturiol Cymru a lleihau prisiau ynni yw anfon grŵp cryf o ASau Plaid Cymru i San Steffan i ffurfio bloc unedig Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.