Cynhadledd y Cymoedd
Valleys Conference

Yn agored i holl aelodau, ymgyrchwyr a chynghorwyr Plaid Cymru yn rhanbarthau Gorllewin, Canolbarth a Dwyrain De Cymru – dyma’r gyntaf mewn cyfres o Gynadleddau’r Cymoedd.

Amserlen

Cynhadledd y Cymoedd
9:30 Cyrraedd / Cofrestru
10:00 Croeso a gosod cyd-destun
  • Rhun ap Iorwerth
  • Geraint Day
10:45 Trafodaeth ford gron ar themâu lleol cyffredin
11:15 Adborth cychwynnol
11:45 Strategaeth economaidd - cyflwyniad a thrafodaeth
  • Luke Fletcher
12:15 Trafodaeth ford gron ar gysylltu themâu gydag ymgyrchu lleol
12:45 Adborth a'r ffordd ymlaen
13:00 Gorffen


Mae llywodraethau Ceidwadol a Llafur yn San Steffan ac yng Nghymru wedi esgeuluso ein Cymoedd yn arw, gyda thlodi yn effeithio ar nifer fawr o bobl yn ein cymunedau. Mae dirfawr angen atebion, ac fel y dangoswyd dro ar ôl tro, pan fydd gennym Gynghorwyr Plaid Cymru a Chynghorau dan arweiniad Plaid Cymru, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Ymunwch â Rhun ap Iorwerth, Arweinydd Plaid Cymru, a holl ASau Plaid Cymru dros y Rhanbarthau - Peredur Owen Griffiths AS, Delyth Jewell AS, Sioned Williams AS, Luke Fletcher AS a Heledd Fychan AS - i drafod rhai o’r heriau sydd angen mynd i’r afael â nhw, ac i ddod o hyd i atebion a syniadau posibl ar gyfer polisïau ac ymgyrchoedd. Bydd y rhain yn cael eu datblygu'n gynllun ar gyfer ein Cymoedd, yn ogystal â bod yn sail i faniffestos etholiadau'r dyfodol.

Mae croeso i rieni ddod â phlant gan y bydd llawer o'r drafodaeth mewn grwpiau bach - ond sylwer, ni fydd darpariaeth creche wedi'i threfnu.

RSVP isod i gofrestru i fynychu. Os na allwch fod yn bresennol y tro hwn, ond bod gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at y gwaith hwn neu fynychu digwyddiad yn y dyfodol, anfonwch e-bost at [email protected]

Open to all Plaid Cymru members, activists and councillors in South Wales West, Central, and East regions - this is the first in a series of Valleys Conferences.

Timetable

Valleys Conference
9:30 Arrive / Registration
10:00 Welcome and scene setting
  • Rhun ap Iorwerth
  • Geraint Day
10:45 Round table discussion about shared local themes
11:15 Initial feedback
11:45 The economy strategy – presentation and discussion
  • Luke Fletcher
12:15 Round table discussion about linking the themes to local campaigning
12:45 Feedback and next steps
13:00 Finish


Conservative and Labour governments both in Westminster and in Wales have badly let down our Valleys, with poverty impacting so many people in our communities. Solutions are desperately needed, and as has been shown time and again, when we do have Plaid Cymru Councillors and Plaid Cymru-led Councils, we can make a positive difference.

Join Plaid Cymru Leader, Rhun ap Iorwerth, and all Plaid Cymru MSs for the Regions - Peredur Owen Griffiths MS, Delyth Jewell MS, Sioned Williams MS, Luke Fletcher MS and Heledd Fychan MS - to discuss some of the challenges that need to be addressed, and to find potential solutions and ideas for both policies and campaigns. These will then be developed into a plan for our Valleys,as well as form the basis for manifestos in future elections.

Parents are welcome to bring children, as much of the discussion will be in small groups - but please note, no organised creche provision will be provided.

RSVP below to register to attend. If you can’t attend this time, but would be interested in contributing to this work or attending a future event, please let e-mail [email protected]

Pryd

-

-

Ble

Theatr Soar
Canolfan Soar
Pontmorlais
Merthyr Tudful CF47 8UB

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

53 RSVP

Mark Hooper Dennis Clarke Julie Williams Steffan Jones Ffred Clegg Lindsay Whittle Vivian Pugh Sian Rees John Taylor Joshua McCarthy S Morgan Ian Gwynne Mark Holborn Matthew Jones Trish Denning Wil Morus Jones Jill Evans Farrell Perks Christina Lee Lisbeth McLean Lyndon Murphy Meryl Darkins Kevin George Burnell Brandon Ham Adam Owain Rogers Ian Gwynne David Jones Alyn Davies Gail Davies Gemma Marshall Helen Greenwood Kevin Harry Pam Bell Rhys Livesy Huw Evans Wendy Allsop


A fyddwch yn dod?