Helen Mary Jones

Helen_Mary_Jones.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Lanelli ac ail ymgeisydd ar restr ranbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru

Hoffwch dudalen Facebook Helen Mary Jones Dilynwch Helen Mary Jones ar Twitter

Cafodd Helen Mary ei geni yn Colchester yn Essex a fe symudodd i Gymru gyda'i theulu yn ystod ei harddegau. Cafodd ei haddysg ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn mynd i weithio fel athrawes anghenion arbennig ac mewn sawl rôl yn y sector wirfoddol yn gweithio gyda phobl ifanc gan gynnwys cyfnod fel Dirprwy Gyfarwyddydd y Comisiwn Cyfle Cyfartal yng Nghymru.

Rhwng 1999 a 2001 fe wasanaethodd fel Aelod Cynulliad dros etholaeth Llanelli gan ymgymryd â sawl rôl genedlaethol fawr, fel Gweinidog Cysgodol dros Addysg, Cydraddoldeb, a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Amgylchedd. Cafodd ei hethol gan y Cynulliad cyfan i gadeirio'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ac fe gyflwynodd gyfraith aelod unigol i wella hawliau gofalwyr.

Fel AC Llanelli fe gefnogodd Helen Mary 5,000 o unigolion a theuluoedd gydag amrediad eang o wasanaethau gan gynnwys addysg, iechyd, budd-daliadau a thai. Fe gefnogodd ymgyrchoedd llwyddiannus i gael arian NHS i’r ysbyty lleol ac i gael buddsoddiad o £6.6m i Ysbyty Tywysog Philip i adeiladu Canolfan Gofal y Fron newydd sbon. Fe sicrhaodd fod gwasanaethau brys yn yr ysbyty yn cael eu gwarchod a llwyddodd i berswadio Llywodraeth Cymru’n Un i amddiffyn cannoedd o swyddi yn Llanelli drwy gyfrwng ProAct a ReAct.

Ers 2011 mae Helen Mary wedi gweithio fel Prif Weithredwr elusen genedlaethol gan gefnogi gwaith ieuenctid yng Nghymru. Mae ganddi hefyd rôl yn hyrwyddo oedolion gydag anableddau dysgu a phroblemau iechyd difrifol.
Mae gan Helen Mary un ferch, sef Catrin sydd yn 19.

Pam fod Helen Mary wedi penderfynu sefyll unwaith eto? Dywedodd...

"Rwy'n sefyll oherwydd mod i eisiau chwarae rhan mewn adeiladu dyfodol tecach a chryfach i Gymru a’n cymunedau. Mae pobl Llanelli'n llawn talent ac egni ac rwyf wedi cael digon ar eu gweld yn cael eu dal yn ôl oherwydd tlodi a diffyg cyfle. Hoffwn chwarae rhan mewn creu’r amodau lle gellir rhyddhau’r potensial hwnnw fel y gallwn weithio gyda’n gilydd ac adeiladu'r dyfodol rydym yn ei haeddu."

Helpwch ymgyrch Helen

Nôl i’r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.