Nasir Adam

Ymgeisydd De Caerdydd a Phenarth

Nasir Adam - De Caerdydd a Phenarth

Gwefan Twitter

Soniwch amdanoch eich hun

Nasir yw fy enw; rwy’n briod gyda phedwar o blant, ac yr wyf yn frwd iawn dros gyfiawnder cymdeithasol, addysg i’n plant, a mynd i’r afael â’r argyfwng tai.

Bûm yn was sifil am dros un mlynedd ar bymtheg, gan weithio ar draws gwahanol sectorau, yn ymdrin â thai a digartrefedd, adfywio cymunedol, gwaith ieuenctid, a churadu Hanes Pobl Ddu - gan sicrhau bod lleisiau pawb yn cael eu clywed.

Rwyf hefyd wedi bod yn ymgyrchydd cymunedol am dros 20 mlynedd - gan frwydro dros gyfiawnder yn y sector tai ac addysg, a sicrhau cyfleoedd i’n hieuenctid.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Cynyddu ynni gwyrdd a theithio llesol, codi tai gwirioneddol fforddiadwy, hyrwyddo cydraddoldeb cymdeithasol a chreu swyddi cynaliadwy

Beth wnewch chi dros Dde Caerdydd a Phenarth petaech yn cael eich ethol?

Byddaf yn parhau i wneud yr hyn a wnes erioed, sef sefyll a brwydro dros ein cymuned, a sicrhau bod materion llawr gwlad yn cael eu trin yn y Senedd.

Rwy’n addo y gwnawn y canlynol:

  1. Datblygu tai fforddiadwy
  2. Sicrhau cyfiawnder cymdeithasol go-iawn i’n cymunedau
  3. Buddsoddi a chreu mwy o ddarpariaeth i ieuenctid
  4. Buddsoddi mewn ynni gwyrdd a thrafnidiaeth
  5. Creu swyddi gwyrdd a chynaliadwy