Ddim yn siwr dros bwy y dylet bleidleisio yn etholiadau'r Senedd a Comisynwyr Heddlu a Throsedd? Dyma 6 rheswm pam y dylet bleidleisio dros Blaid Cymru ar 6 Mai. 

1. O BLAID SWYDDI DA GYDA CYFLOGAU DA

Closeup Photo of Sprout

Mae dau argyfwng yn ein gwynebu - newid hinsawdd a diweithdra. Dyna pam byddwn yn creu Ysgogiad Economaidd Gwyrdd gwerth £6bn a fydd ynghyd â'n buddsoddiadau mewn gofal iechyd, addysg, a'r economi leol yn cynhyrchu hyd at 60,000 o swyddi dros y tymor pum mlynedd.

Bydd y rhaglen fuddsoddi hon yn cefnogi adferiad economaidd parhaus Cymru o argyfwng Cofid-19, ac yn cyflogi gweithwyr sydd wedi colli cyflogaeth oherwydd y pandemig Coronafeirws.

Bydd yn golygu buddsoddi mewn prosiectau a fydd yn gosod sylfeini Cymru gadarn newydd, gan gynnwys ehangu a trydaneiddio'r rhwydwaith rheilffyrdd, datblygu system fwyd a ffermio cynaliadwy i Gymru, a buddsoddi mewn datgarboneiddio.


2. O BLAID 50,000 O DAI FFORDDIADWY, CYMDEITHASOL

Black Handled Key on Key Hole

Dylai pawb gael to uwch eu pennau a chartref i fyw ynddo. Byddwn yn lansio'r rhaglen adeiladu tai cyhoeddus fwyaf am hanner can mlynedd. Byddwn yn creu 50,000 o gartrefi cyhoeddus dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys 30,000 o dai cymdeithasol, 5,000 o gartrefi gyda rhent teg, a 15,000 o gartrefi gwirioneddol fforddiadwy i'w brynu.

Bydd rhein yn cynnwys rhai o'r 26,000 o gartrefi gwag a fflatiau gwag uwchben siopau ledled Cymru a fydd yn cael eu defnyddio un eto.


3. O BLAID PRYDAU YSGOL AM DDIM

Crop black boy eating blueberries in school

Ni ddylai yr un plentyn fynd i'r ysgol yn llwglyd neu i'r gwely yn oer.

Byddwn yn ymestyn Prydau Ysgol am Ddim i bob plentyn ysgol gynradd erbyn diwedd ein tymor cyntaf, gan ddechrau gyda phob plentyn mewn teulu sy'n derbyn Credyd Cynhwysol - gan sicrhau dechrau da mewn bywyd i bob plentyn. 

Bydd y cynllun yma yn pwysleisio datblygiad cadwyni cyflenwi lleol - cefnogi ffermwyr lleol a busnesau lleol, hyrwyddo cynaliadwyedd, a bydd plant yn dysgu o ble mae eu bwyd yn dod ac yn datblygu'r arfer o fwyta bwyd maethlon, wedi'i gynhyrchu'n lleol yn gynnar mewn bywyd.


4. MWY O DDOCTORIAID A NYRYS

purple and pink heart shaped illustrationOs yw'r pandemig wedi dangos unrhyw beth i ni, mae wedi dangos pwysigrwydd ein gwasanaeth iechyd. Mae angen i ni ofalu amdano fel mae e wedi gofalu amdanom ni.

Bydd gennym gynllun pum mlynedd i recriwtio ac addysgu 4,000 o nyrsys, 1,000 o feddygon, a 1,000 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol ychwanegol fel ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol - gan greu'r gwasanaeth iechyd a gofal gorau i staff a cleifion.


5. O BLAID MANNAU GWYRDD

Bute park and Taff river, Cardiff, Wales, UK

Mae'r pandemig wedi amlygu'n fwy nag erioed bwysigrwydd a gwerth mynediad i fannau gwyrdd. 

Byddwn yn darparu mannau gwyrdd diogel o ansawdd da o fewn taith gerdded bum munud i holl gartrefi Cymru gan ddefnyddio'r system gynllunio i sicrhau bod mannau gwyrdd naturiol ar gael yng nghymunedau pobl fel hawl sylfaenol, sy'n anghenraid i'n hiechyd corfforol a meddyliol yn ogystal ag ar gyfer adferiad natur.


6. O BLAID TRETH CYNGOR RHATACH

Terrace housing Cardiff Wales

Byddwn yn diwygio'r dreth gyngor i'w gwneud yn decach ac yn fwy blaengar, gan dorri bil cyfartalog teuluoedd.

Byddwn yn ailystyru y system er mwyn sicrhau bod y dreth gyngor yn fwy cymesur â gwerth cartrefi - bydd treth gyngor wy cyfrannol yn lleihau'r bwlch mewn cyfoeth cartrefi rhwng perchnogion cartrefi gwerth uchel ac isel.

Byddwn yn disgwyl y bydd 20 y cant o gartrefi yn y pumed isaf o ddosbarthiad incwm yn gweld eu biliau treth gyngor yn gostwng mwy na £200.


Un am lwc... O BLAID ANNIBYNIAETH.

Wales Welsh United Kingdom Great Britain flag textile cloth fabric waving on the top sunrise mist fog

Oce, mae 'na un rheswm arall. Dychmygwch ddeffro ar Fai'r 7fed i'r Llywodraeth Cymru cyntaf fyddai o blaid annibyniaeth. Plaid Cymru yw'r unig blaid yn y Senedd sydd wedi ymrwymo i refferendwm annibyniaeth. Nid ydym yn credu fod San Steffan yn gweithio i Gymru, ein bod ni ddim yn cael ein cynrychioli na'n clywed yn iawn, ac y dylai Cymru fod yn genedl annibynnol sy'n llywodraethu ei hun.


 

O blaid Cymru? Dangosa dy gefnogaeth i Blaid Cymru heddiw ac ar 6 Mai pleidleisia o blaid Cymru, pleidleisa dros Blaid Cymru.