Mae gan Blaid Cymru dri Aelod Seneddol sydd yn brwydro dros fuddiannau Cymru yn Nhŷ’r Cyffredin. Yn ogystal mae pob un ohonynt â record ardderchog o gynrychioli eu hetholwyr. Gallwch ymweld a’u gwefan drwy glicio ar eu llun.


Liz Saville Roberts

Liz_Saville_Roberts.jpg Teitl: Arweinydd Seneddol 

 Portffolio: Materion Cartref, Cyfiawnder, Menywod a Chydraddoldeb, Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

 Etholaeth: Dwyfor Meirionnydd

Cafodd Liz Saville Roberts ei hethol yn Aelod Seneddol dros Ddwyfor Meirionnydd ym mis Mai 2015, y fenyw gyntaf i gynrychioli’r etholaeth ac Aelod Seneddol benywaidd cyntaf Plaid Cymru. Cyn hynny bu’n gweithio fel gohebydd newyddion yn Llundain a Gogledd Cymru, ac yna fel darlithydd Addysg Bellach gyda Choleg Meirion Dwyfor, lle datblygodd addysg Gymraeg.

Roedd yn gynghorydd sir yng Ngwynedd rhwng 2004 a 2015, yn cynrychioli Morfa Nefyn ym Mhen Llŷn. Yn wreiddiol o Eltham, Llundain, dysgodd Liz Gymraeg tra yn y brifysgol yn Aberystwyth. Mae Liz yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cymreig.

Mae hi wedi byw yn Morfa Nefyn gyda’i gŵr Dewi ers 1993 ac mae ganddynt ddwy ferch, Lowri a Lisa. Yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau marchogaeth a cherdded. Mae hi’n hoff iawn o anifeiliaid ac yn berchen ar ddau geffyl, Titch ac Espi, dau gi a gafr.


Hywel Williams

Hywel_Williams.jpg Portffolio: Brexit, Masnach Ryngwladol, Gwaith a Phensiynau, Swyddfa’r Cabinet

 Etholaeth: Arfon

Ganed Hywel ym Mhwllheli ym 1953 a derbyniodd ei addysg ym Mhwllheli a Phrifysgol Cymru (Bangor a Chaerdydd).

Cyn ei ethol yn AS yn 2001, gweithiodd Hywel fel darlithydd, ymgynghorydd ac awdur ar ei liwt ei hun mewn gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol, yn ogystal ag fel Rheolwr Prosiect i Gofal Cymru.

Mae gan Hywel ddiddordeb mawr mewn materion Cwrdaidd a'r iaith Gwrdaidd, ac mae wedi siarad mewn nifer o ralïau a digwyddiadau i gefnogi Cwrdistan.
Ei brif ddiddordebau gwleidyddol yw polisi cymdeithasol, diwylliant / iaith a'r celfyddydau, a bu'n flaenllaw yn gwrthwynebu diwygiadau lles y pleidiau Llundeinig.
Mae'n mwynhau darllen a cherdded.


Ben Lake

 Ben_Lake.jpgPortffolio: Addysg a Sgiliau, Iechyd, Cymunedau a Llywodraeth Leol, Materion Cyfansoddiadol a Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Etholaeth: Ceredigion

Etholwyd Ben Lake fel Aelod Seneddol Ceredigion ym mis Mehefin 2017, fe yw’r person ieuengaf i gynrychioli’r etholaeth ac AS ieuengaf Plaid Cymru. Fe fu’n gweithio’n gynt i Elin Jones, Aelod Cynulliad yr etholaeth, ac fel ymchwilydd i Blaid Cymru yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

 Cafodd Ben ei eni a’i fagu yn Llanbedr Pont Steffan. Mynychodd Ysgol Gyfun Llambed, cyn astudio Hanes ym Mhrifysgol Rhydychen, lle fwynheuodd chwarae Rygbi a Chriced.

 Mae Ben yn mynd i San Steffan gyda dealltwriaeth o anghenion Ceredigion yn y trafodaethau Brexit sydd i ddod. Teimlai’n gryf dros sicrhau ffyniant economi ei etholaeth, gan gynnwys ei phrifysgolion a’i ffermydd, ac mae e’n awyddus i sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei glywed yn glir.