Mae'r cyn Ddirprwy PCC Ann Griffith wedi cael ei gadarnhau fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer swydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Fe wnaeth Ms Griffith sicrhau'r enwebiad wedi i'r ddyletswydd Arfon Jones gadarnhau na fyddai'n ceisio cael ei ailethol.

Dywedodd Ms Griffith ei bod yn "anrhydedd" cael ei dewis.

Fe'i ganed yn Wrecsam a'i magu yn Abermaw, Gwynedd gan fyw mae wedi byw y rhan fwyaf o'i bywyd fel oedolyn ym Môn – gan wasanaethu fel cynghorydd sir ward Bro Aberffraw tan 2017.

Fe'i penodwyd i rôl dirprwy yn 2016 i gynorthwyo Arfon Jones yn fuan ar ôl ei ethol a bu'n gweithio fel gweithiwr cymdeithasol seiciatrig cyn hynny. Bu hefyd yn gwasanaethu mewn penodiadau cyhoeddus o fewn y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Gan gadarnhau ei hymgeisyddiaeth ar gyfer rôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd gogledd Cymru, dywedodd Ms Griffith y byddai'n rhoi dioddefwyr wrth galon y system gyfiawnder troseddol, byddai'n blaenoriaethu "llesiant swyddogion a staff yr heddlu" ac y byddai'n "gwarantu" heddlu "effeithlon ac effeithiol".

Cynhelir etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar y 6ed o Fai 2021.

Dywedodd Ann Griffith, Ymgeisydd Plaid Cymru dros rôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru,

"Mae'n anrhydedd i mi gael fy newis gan Blaid Cymru ar gyfer yr etholiad sydd i ddod i ddewis Comisiynydd Heddlu a Throseddu nesaf gogledd Cymru.

"Ar ôl gweithio y tu ôl i'r llenni fel dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu rwy'n deall gofynion y rôl yn well na neb a byddaf yn gallu dechrau ar unwaith – sy'n hanfodol yn ystod y pandemig hwn.

"Mae gen i brofiad helaeth o ymgysylltu ac ymgynghori â chymunedau ar draws y rhanbarth a deall y materion a'r pwysau sy'n bodoli.

"Mae pobl yn poeni am eu teuluoedd, eu ffrindiau a'u cymdogion. Maen nhw'n poeni am y rhai sy'n agored i niwed. Maen nhw'n poeni am blant, pobl ifanc, oedolion ag anableddau problemau iechyd meddwl, a phobl hŷn. Byddaf yn disgwyl i'r heddlu flaenoriaethu'r holl grwpiau hyn.

"Byddaf yn rhoi dioddefwyr wrth wraidd y system cyfiawnder troseddol. Ond er mwyn gwneud hyn, mae'n rhaid i swyddogion yr heddlu a staff dderbyn gofal da eu hunain – a bydd eu diogelwch a'u lles ar flaen fy meddwl yn y swydd hon. Er mwyn iddynt ofalu am y rhai sy'n agored i niwed, rhaid gofalu amdanyn nhw eu hunain hefyd.

"Mae hyn yn arbennig o wir am y cyfnod hwn pan fydd swyddogion yn cael eu cam-drin yn fwy nag erioed a hynny dim ond am wneud eu gwaith - sef diogelu'r cyhoedd ac atal troseddu. Byddaf yn sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth orau i'w lles corfforol a meddyliol.

"Fel gweithiwr cymdeithasol cofrestredig gynt bum eisoes yn cydweithio â'r heddlu ar draws pob sir yng ngogledd Cymru i amddiffyn plant, gan ddiogelu pobl hŷn a phobl â phroblemau iechyd meddwl.

"Byddaf yn gwasanaethu pobl gogledd Cymru gyda thegwch a chyfiawnder gan warantu heddlu sy'n effeithlon ac yn effeithiol.