Plaid Cymru yn galw am gynllun gweithredu brys i fynd i'r afael ag argyfwng costau byw

Mae Sioned Williams AS, llefarydd Plaid Cymru dros gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynllun gweithredu brys ar gyfer costau byw  fel “mater o frys”.

Dywed Ms Williams fod gormod o aelwydydd yng Nghymru yn cael eu gwasgu rhwng costau cynyddol eitemau bob dydd, biliau cartref cynyddol a chyflogau statig – gyda’r o’r aelwydydd sy'n ei chael hi'n anodd talu am eitemau bob dydd eisoes yn cyfateb i faint Abertawe.

Bydd Plaid Cymru yn arwain dadl yn y Senedd y prynhawn yma (dydd Mercher 19 Ionawr), gan alw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynllun gweithredu costau byw brys i fynd i'r afael â'r pwysau a achosir gan y ddwy broblem o gynyddu costau a chyflogau syfrdanol.

Dywed Ms Williams, ochr yn ochr â'r cynllun gweithredu, fod yn rhaid rhoi sylw hefyd i dlodi bwyd, tlodi tanwydd, dyled cartrefi a mynd i'r afael â'r cysylltiadau sefydledig rhwng dyled ac afiechyd meddwl. 

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru dros gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb, Sioned Williams AS,

“Ni rhywbeth sydd ar y gorwel yw’r argyfwng hwn – mae’n real ac eisoes yn effeithio ar ormod o aelwydydd yng Nghymru. Mae costau byw cynyddol, costau ynni cynyddol a chyflogau statig i gyd yn gymysg gyda’u gilydd ac yn creu storm berffaith.

“Mae miloedd o gartrefi yng Nghymru – sy’n cyfateb i boblogaeth maint Abertawe - eisoes yn ei chael hi’n anodd talu am eitemau bob dydd. Gyda chostau ynni a threthi cynyddol yn agosáu yng Ngwanwyn 2022, bydd y costau ychwanegol a ragwelir o £1,200 yn naid yn rhy bell i’r rhai sydd eisoes o dan anfantais economaidd-gymdeithasol.

“Gydag ychydig iawn o fisoedd ar ôl cyn codi’r cap ar brisiau ynni, rhaid i Lywodraeth Cymru weithredu yn syth i fynd i’r afael â’r argyfwng sydd ar fin digwydd, a chyhoeddi cynllun gweithredu brys. Er bod llawer o’r grymoedd yn nwylo’r llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan, ein lle ni yng Nghymru yw amddiffyn pobl rhag baich y storm.”