Noson Gymdeithasol Dwyrain De Cymru
South Wales East Social Night!

Annwyl gyfeillion,

Fe'ch gwahoddir i noson gymdeithasol a gynhelir gan ranbarth Dwyrain De Cymru.

Dydd Sadwrn 24 Ebrill, 7pm - 8.30pm - RSVP

Rydym yn ddigon ffodus i gael Mike Russell, Ysgrifennydd Cabinet yr SNP, fel ein ‘MC’ ar gyfer y noson. Hefyd ar gyfer eich adloniant bydd arwerthiant a pherfformiad byw gan Eleri Darkins, telynores ryngwladol.

Rydym yn gobeithio cael noson hwyliog, cyn cyffro’r etholiad sydd i ddod – dim ond tair wythnos i ffwrdd! Byddwn yn rhannu manylion y lotiau arwerthiant yn fuan.

Mae tocynnau ‘am ddim’, ond gan fod hyn i’n helpu i godi arian ar gyfer ein hymgyrch ranbarthol, gobeithiwn y gallwch roi ychydig o bunnoedd tuag at yr achos. Mae’n debygol mai’r Etholiad hwn fydd ein mwyaf arwyddocaol ers 1999, a bydd unrhyw gymorth y gallwch ei roi yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Cyfrannu i ymgyrch Dwyrain De Cymru

Dros Gymru,

Delyth Jewell, Peredur Owen-Griffiths, Lindsay Whittle, a Rhys Mills.

Dear friend,

You’re invited to a social evening hosted by South Wales East region.

Saturday 24 April, 7pm - 8.30pm - RSVP

We’re lucky enough to have Mike Russell, SNP Cabinet Secretary, as our MC for the evening. Also for your entertainment will be an auction and a live performance from Eleri Darkins, international harpist. 

We hope to have a nice, relaxed evening, to brace ourselves for the excitement of the upcoming election – just four weeks away! We’ll share details of the auction lots soon. 

Tickets are ‘free’, but since this is to help us raise money for our regional campaign, we hope you can spare a few pounds. This Election is likely to be our most significant since 1999, and any help you can provide will be greatly appreciated.

Contribute to the South Wales East campaign

Dros Gymru,

Delyth Jewell, Peredur Owen-Griffiths, Lindsay Whittle, and Rhys Mills.

 

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Online event

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Joe Williams
Rhannu

46 RSVP

Rhys James Anthony Salkeld Stephen Bard Dafydd Oliver Gwenllian Jenkins Teresa Parry Martyn James Trevor Spencer Nia Davies Gwenllian Jenkins Ashley Davies Jeffrey Darkins Meirick Lloyd Davies Gillian M Jones Aled Hughes Tobias Wells Delyth Jewell Jonathan Clark Philip James Bevan Bryn Williams John Taylor Charlotte Bishop Alun Thomas Brandon Ham Shane Parsons Huw Evans Daniel Llewellyn


A fyddwch yn dod?