Bydd Plaid Cymru yn lansio ei Maniffesto Gwledig heddiw (Dydd Mawrth Ebrill 20fed) gan addo mai nhw yw’r unig blaid fydd wir yn “diogelu, amddiffyn a hyrwyddo’r Gymru wledig”.

Yn siarad cyn ymweliad â Fferm Hafod Wen yn Johnstown ger Caerfyrddin, dywedodd arweinydd y blaid Adam Price fod Plaid Cymru yn “cydnabod y cyfraniad aruthrol y mae’r sector amaethyddol yn ei wneud i Gymru yn economaidd, yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol” ac yn addo y byddai llywodraeth Plaid yn gweithio “er budd, nid yn groes, i’n cymunedau gwledig ehangach”.

Mae polisïau sydd wedi’u cynnwys yn y maniffesto eang yn mynd i’r afael â materion fel Rheoliadau PPN, Cynhyrchu Bwyd Cymru, Troseddau Gwledig a hyrwyddo cynnyrch o Gymru ledled y byd.

Meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price:

“Mae ein maniffesto ar gyfer y Gymru wledig yn amlinellu’r polisïau allweddol y byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn eu cyflwyno ar ôl Mai 6ed wrth geisio sicrhau’r dyfodol gwell y mae ein cymunedau gwledig yn ei haeddu.

“Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod ein system fwyd yn gweithio er budd ein ffermydd teuluol a’n cynhyrchwyr a'n proseswyr lleol drwy wneud Cymru'n fwy hunangynhaliol.

“Mae angen cadwyni cyflenwi bwyd byrrach arnom a mwy o gapasiti i dyfu, prosesu, dosbarthu a gwerthu ein cynnyrch ein hunain. Dyna pam y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn diwygio caffael cyhoeddus fel bod ysgolion, ysbytai a swyddfeydd y cyngor yn blaenoriaethu prynu bwyd a gynhyrchir yng Nghymru.

“Byddem hefyd yn creu ac yn hyrwyddo brand swyddogol ‘Gwnaethpwyd yng Nghymru’ a fydd yn cael ei gario gan unrhyw gynnyrch neu wasanaeth lle mae 50 y cant o’r gwerth yn cael ei greu yng Nghymru. Mae gan ein gwlad rai o’r cynnyrch gorau yn y byd a byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gwneud mwy i’w hyrwyddo ar draws y byd.

“Gwyddom fod cymunedau gwledig yn cael eu taro’n galed gan argyfwng yr ail gartrefi a dyna pam y bydd polisi Plaid Cymru i ddarparu 50,000 o gartrefi fforddiadwy a chymdeithasol yn gwella’r ddarpariaeth o gartrefi i bobl leol.”

Dywedodd Llyr Gruffydd, llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Gwledig ac ymgeisydd De Clwyd:

“Mae Llafur a’r Torïaid wedi siomi ffermwyr a’r sector amaethyddol ehangach.

“Byddai llywodraeth Plaid yn dirymu’r rheoliadau ‘NVZ’ annheg ac anghymesur a gyflwynwyd gan Lafur ac yn gweithio i amddiffyn cynhyrchwyr bwyd Cymru rhag y rhwystrau masnach a godwyd gan Brexit caled y Torïaid.

“Byddem hefyd yn cyflwyno cynllun newydd i’r PAC a fyddai'n gwarantu taliad cymorth sylfaenol i ffermwyr gynnig mwy o sefydlogrwydd economaidd i’r diwydiant ar yr adeg heriol hon.

“Maes arall lle byddai llywodraeth Plaid Cymru yn helpu ein cymunedau gwledig yw mynd i’r afael â throseddu. Drwy weithio gyda’n Comisiynwyr Heddlu a Throseddu byddem yn cynyddu capasiti ein timau troseddau gwledig. Byddem hefyd yn mynnu mwy o bwerau i fynd i’r afael â throseddau gwledig, yn enwedig dwyn o ffermydd a diogelu da byw rhag ymosodiadau gan gŵn.

“Mae hon yn gyfres eang o addewidion sy’n dangos bod Plaid Cymru yn gadarn ar ochr cymunedau gwledig. Rydym yn deall yr heriau ac rydym wedi ymrwymo i ddiogelu, amddiffyn a hyrwyddo’r Gymru wledig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”