Heddiw, bydd Plaid Cymru yn datgelu ei maniffesto ar gyfer etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd ar Fai 6ed gyda’i Chwe Adduned ar gyfer Plismona - dywed Arweinydd y blaid ymrwymiadau, Adam Price a all greu Cymru tecach a mwy diogel.

Dywed Arweinydd Plaid Cymru hefyd y byddai ceisio rheolaeth dros blismona a chyfiawnder yn “brif flaenoriaeth” i lywodraeth Plaid Cymru, gan ychwanegu y byddai Lluoedd Heddlu Cymru yn elwa o £25miliwn ychwanegol y flwyddyn - sy’n cyfateb i 900 o heddweision ychwanegol - oedd plismona wedi'u datganoli i Gymru.

Wrth siarad cyn lansiad y maniffesto, dywedodd Mr Price, ar ôl cael dau Gomisiynydd Heddlu etholedig dros y pum mlynedd diwethaf, fod ymgeiswyr Plaid Cymru yn brofiadol, bod ganddynt record falch o gyflwyno, ac yn gwybod beth sydd angen ei wneud i wneud ein cymunedau’n ddiogel.

Mae'r chwe addewid allweddol yn cynnwys:

  1. Fformiwla Cyllido Teg ar gyfer Plismona yng Nghymru nes ei fod wedi'i ddatganoli'n llawn
  2. Gwell integreiddio a thryloywder rhwng yr heddlu a'r gymuned
  3. Cynllun i leihau troseddu ac aildroseddu
  4. Gwella Cymorth i Ddioddefwyr
  5. Mynd i'r Afael â Throseddau Casineb
  6. Creu Unedau Trosedd Economaidd

Wrth nodi’r chwe addewid, dywedodd Comisiynydd Troseddol Heddlu a Throsedd Plaid Cymru, Dafydd Llywelyn, y byddai’r blaid yn “parhau i gymryd agwedd ataliol tuag at fynd i’r afael â throsedd” a’i bod am “roi’r dioddefwr wrth galon y system gyfiawnder”.

Ochr yn ochr â Dafydd Llywelyn yn cystadlu yn yr etholiad yn Dyfed Powys, ymgeiswyr Comisiynydd Heddlu a Throsedd Plaid Cymru yw Ann Griffith (Gogledd Cymru), Nadine Marshall (De Cymru) a Donna Cushing (Gwent).

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price:

“Er gwaethaf gwrthwynebu cyflwyno Comisiynwyr yr Heddlu i ddechrau, pan welsom effaith ddinistriol toriadau’r Torïaid ar blismona, buom yn cystadlu yn etholiadau 2016 a welodd Plaid Cymru Arfon Jones a Dafydd Llywelyn yn cael eu hethol i wasanaethu Gogledd Cymru a Dyfed Powys yn y drefn honno.

“Mae ein hymgeiswyr yn brofiadol, mae ganddyn nhw hanes balch o gyflawniad ac yn gwybod beth sydd angen ei wneud. Mae ganddyn nhw barch rheng flaen yr heddlu ac maen nhw wir yn cynrychioli'r cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu.

“Gallai’r cymunedau hynny gael eu gwasanaethu’n well gyda datganoli plismona yn llawn a fyddai’n gweld heddluoedd Cymru yn derbyn £25miliwn y flwyddyn yn ychwanegol - mae hynny’n cyfateb i 900 o heddweision ychwanegol ar y bît. Mae datganoli plismona yn brif flaenoriaeth i lywodraeth Plaid Cymru.

“Mae ein chwe addewid ar gyfer plismona a'n gweledigaeth ar gyfer Cymru tecach a mwy diogel yn adeiladu ar waith ein Comisiynwyr cyfredol rhagorol y mae eu cyflawniadau wrth fuddsoddi mwy mewn systemau teledu cylch cyfyng, ymrwymo adnoddau i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern a chyflwyno peilotiaid i atal troseddau gwledig yn dangos bod Plaid yn wirioneddol ymrwymedig i amddiffyn ein cymunedau. ”

Ychwanegodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd cyfredol Plaid Cymru ar gyfer Dyfed Powys a fydd yn ceisio cael ei ailethol ar Fai 6ed:

“Mae Plaid Cymru yn parhau i gymryd dull ataliol o fynd i’r afael â throseddu, gan gydweithio ar draws iechyd, cyfiawnder troseddol ac addysg fel y ffordd fwyaf effeithiol o fynd i’r afael â throseddu ieuenctid.

“Profwyd bod mynd i’r afael ag achosion sylfaenol trosedd, fel amddiffyn plant rhag camdriniaeth neu esgeulustod, a mynd i’r afael â thlodi plant yn lleihau ymddygiad troseddol.

“Rydyn ni hefyd eisiau rhoi’r dioddefwr wrth galon y system gyfiawnder. Mae Plaid Cymru yn addo gweithredu Cod Ymarfer Dioddefwyr, gan gynnwys cefnogi mwy o hyder dioddefwyr wrth roi tystiolaeth, a thrwy hynny gynyddu cyfraddau euogfarnau.

“Yn olaf, mae Plaid wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag ystod o droseddau sydd ar hyn o bryd yn dioddef o ddiffyg cyllid a ffocws fel troseddau gwledig, seiberdroseddu a throseddau casineb.”

Dywedodd cyn Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd ac Ymgeisydd Gogledd Cymru, Ann Griffith:

“Diolch i fformiwla ariannu'r Swyddfa Gartref, mae trethdalwyr Gogledd Cymru yn ariannu dros 50 y cant o gyllideb yr heddlu i wneud iawn am y diffyg cefnogaeth a gynigir gan San Steffan, swm sylweddol o'i gymharu â'r 30 y cant a gyfrannwyd gan drethdalwyr lleol yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. a Northumbria.

“Er gwaethaf toriadau yn y gyllideb gan Teresa May a Priti Patel, gweithiais gyda Chomisiynydd Heddlu Plaid Cymru yng Ngogledd Cymru i lansio’r prosiect ‘Checkpoint Cymru ’a’r gronfa ymyrraeth gynnar i ddargyfeirio troseddwyr lefel isel i ffwrdd o’r system cyfiawnder troseddol a mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol plentyndod fel achos sylfaenol o droseddu; cynyddu gweithlu'r heddlu bron i 7 y cant, a dosbarthu enillion trosedd yn ôl i achosion lleol.

“Chwe addewid Plaid Cymru ar gyfer plismona yw’r llwybr i gyflawni Cymru tecach a mwy diogel.”