Y newyddion diweddaraf.

Dychweliad Tŷ’r Cyffredin yn gam yn y cyfeiriad iawn, ond dylai’r holl drafodaethau fod yn ddigidol

Mae Prif Chwip Plaid Cymru, Jonathan Edwards AS, wedi croesawu’r ffaith fod Tŷ’r Cyffredin yn dychwelyd, ond wedi lleisio pryderon fod perygl i’r fformat ‘hybrid’ fel y’i gelwir roi’r ASau hynny nad ydynt yn byw yn agos i Lundain dan anfantais ddybryd.

Parhau i ddarllen

Sefydlwch ymchwiliad cyhoeddus rhag blaen i “ddysgu gwersi nawr” o’r ymateb i Covid-19

Dylai ymchwiliad Cymreig dan arweiniad barnwr gynhyrchu adroddiad interim erbyn diwedd yr haf

Parhau i ddarllen

Rhowch ddinasyddiaeth i’r sawl sy’n brwydro yn erbyn coronafeirws ar y rheng flaen

Mae AS Plaid Cymru Hywel Williams wedi galw am i bawb nad ydynt yn Brydeinwyr sy’n gweithio ar y rheng flaen yn yr argyfwng Coronafeirws gael dinasyddiaeth os ydynt wedi gwneud cais amdano.

Parhau i ddarllen

Galw am godiad cyflog i staff iechyd a gofal

Mae Plaid Cymru wedi galw am godiadau cyflog i holl staff y GIG a staff gofal cymdeithasol fel cydnabyddiaeth o’u gwaith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Parhau i ddarllen

Pryderon Covid-19 wrth i farwolaethau yng nghartrefi gofal Cymru i oedolion ddyblu ym mis Ebrill

Dengys ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru fod marwolaethau mewn cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru wedi mwy na dyblu ym mis Ebrill o gymharu â’r cyfnod cyfatebol llynedd.

Parhau i ddarllen

Condemnio Llywodraeth Cymru am system brofi "gymhleth a di-drefn" wrth fethu â chyrraedd y targed o 5,000

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu system “gymhleth a di-drefn” Llywodraeth Cymru o brofi am Covid-19 wrth i’r targed o gynnal 5,000 prawf y dydd erbyn yfory gael ei fethu.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru yn galw am fwy o gefnogaeth economaidd i amaethyddiaeth Cymru

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys a’r Amgylchedd a Materion Gwledig, Ben Lake AS, wedi galw am “becyn unswydd o gefnogaeth economaidd” i amaethyddiaeth, wrth i fesurau cloi i lawr olygu y gallai ffermwyr Cymru golli blwyddyn gyfan o incwm.  

Parhau i ddarllen

Dirwywch Bobl £1,000 am Deithio’n Ddiangen, Medd Arweinydd Y Blaid Adam Price

Dylai dirwyon fod yn “rhwystr gwirioneddol” i bobl nad ydynt yn parchu’r gwaharddiad ar deithio diangen, medd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price.

Parhau i ddarllen

Rhowch flaenoriaeth i symud y sawl sy’n cam-drin yn y cartref er mwyn lleihau pwysau ar lochesi - a chadw goroeswyr yn ddiogel

Pan fydd yr heddlu’n cael eu galw i ddigwyddiad o gam-drin yn y cartref, y troseddwr honedig yn hytrach na’r dioddefwr a’r plant ddylai gael ei symud, meddai’r Aelod Cynulliad Plaid Cymru Leanne Wood.  

Parhau i ddarllen

Annog gwahanol driniaethau ac ymyriad cynharach i ysgafnhau pwysau Covid19 ar y GIG ac achub bywydau

Mae Plaid Cymru yn galw am ymyriad cynharach i adnabod cymhlethdodau Covid19 posib a thrin cleifion yn y gymuned fel rhan o’r arfogaeth yn erbyn Covid-19.

Parhau i ddarllen