Adam Price

Ymgeisydd Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Adam Price - Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Gwefan Facebook Twitter Instagram

Soniwch amdanoch eich hun

Cefais fy ngeni yng Nghaerfyrddin i deulu o lowyr. Cefais fy addysg yn Ysgol Dyffryn Amman, a chefais fy neffroad gwleidyddol yn ystod streic y glowyr yn y 1980au pan fyddwn i a ‘mrodyr yn ymuno â Dad ar y llinell biced.

Fi oedd yr olaf o’r genhedlaeth i dderbyn grantiau prifysgol: mi es i Brifysgol Caerdydd, a graddio gyda BSc mewn Economeg.

Etholwyd fi i Dŷ’r Cyffredin yn 2001 cyn i mi adael gwleidyddiaeth rheng-flaen yn 2010 i fynd i Brifysgol Harvard lle deuthum yn Gymrawd yn y Ganolfan Datblygu Rhyngwladol yn Ysgol Llywodraeth John F. Kennedy ym Mhrifysgol Harvard.

Ond gwleidyddiaeth ddaeth â mi yn ôl adref i Gymru ac yn 2016 deuthum yn Aelod o’r Senedd gan wasanaethu pobl fy etholaeth enedigol yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr eto. Rwyf yn wastad wedi cael fy sbarduno gan bwysigrwydd tegwch a chyfiawnder ac yr wyf wedi ymrwymo i wneud Cymru yn genedl gyfartal a chenedl o bobl gyfartal.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Credaf fod Cymru wedi wynebu’r gwirionedd. Mae Covid-19 wedi datgelu degawdau o anghydraddoldeb dwfn a chynyddol a osodwyd ar Gymru gan elite llwgr San Steffan.

Yr etholiad hwn yw ein cyfle i greu dyfodol disgleiriach, gyda’n gilydd, dan arweinyddiaeth ffres Llywodraeth Plaid Cymru.

Byddwn yn rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i bob plentyn, bargen deg i deuluoedd, y GIG gorau a chynllun i’r holl wlad ffynnu.

All y dyfodol ddim bod fel y gorffennol ac nid felly y bydd os dewiswn ein dyfodol ein hunain. Fydd Llywodraeth Plaid Cymru yn gadael i chi - nid San Steffan – ddewis dyfodol Cymru.

Beth wnewch chi dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr petaech yn cael eich ethol?

Yn gyntaf oll, fe weithiaf yn galed i ofalu bod ein cymunedau yn Sir Gâr yn cael eu cyfran deg o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru. Bu enghreifftiau di-rif yn ystod tymor diwethaf y Senedd o’n cymunedau yn cael gwasanaethau eilradd oherwydd eu lleoliad daearyddol. Rwyf eisiau i’n cymunedau gael mynediad at well cyflymder band llydan, rwyf eisiau iddyn nhw gael gwell mynediad at dai, a chael cysylltiadau trafnidiaeth gwell ar ffyrdd a rheilffyrdd. Rhaid rhoi terfyn ar y diwylliant o oedi diddiwedd i fuddsoddi mewn seilwaith yn y de-orllewin.

Ar ben hyn, rwyf eisiau ail-edrych ar rai o’r polisïau sydd gennym yma yng Nghymru sy’n achosi pwysau ar gymaint yn ein cymdeithas. Mae’r Dreth Cyngor yng Nghymru yn un o nodweddion adweithiol llywodraeth Thatcher, a byddai ei diwygio i’w gwneud yn decach yn caniatáu i filoedd o bobl yn yr etholaeth i gadw mwy o arian o’u cyflogau bob mis.

Rwyf yn addo hefyd, fel rhan o’n huchelgais am ddyfodol cynaliadwy i’n plant, y byddaf yn hyrwyddo ein busnesau lleol fel rhan allweddol o’n cadwyn gyflenwi yma yng Nghymru. Os ydym eisiau bod o ddifrif am leihau milltiroedd bwyd yng Nghymru, gallwn gefnogi ein cynhyrchwyr lleol gwych, a bydd hyn yn ei dro yn golygu y bydd mwy o arian yn cael ei wario yn ein cymunedau, fydd yn eu gwneud yn llefydd gwell i fyw ynddynt, i weithio ac i ennill cyflog. Bydd hyn, ynghyd â phecyn cynhwysfawr o gefnogaeth i ganol ein trefi, gweithgynhyrchu, twristiaeth a diwydiannau amaethyddol, yn sicrhau y gall ein rhan ni o Gymru adfer a ffynnu yn y normal newydd sydd ar y trothwy.