Taclo Newid Hinsawdd

Crynodeb

  • Cyflwyno Cenhadaeth Cymru 2035 i ddatgarboneiddio ac i gyrraedd allyriadau sero-net.
  • Sefydlu Ynni Cymru fel cwmni datblygu ynni â tharged o gynhyrchu 100 y cant o drydan Cymru o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035.
  • Cyflwyno Deddf Natur gyda thargedau statudol i adfer bioamrywiaeth erbyn 2050.
  • Darparu gofodau gwyrdd diogel o ansawdd da o fewn taith gerdded pum munud i bob cartref yng Nghymru.
  • Gwahardd plastigau untro nad ydyn nhw’n hanfodol yn 2021, gan sicrhau nad oes dim gwastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi, a rhoi diwedd ar losgi gwastraff yn llwyr erbyn 2030.
  • Cynyddu lefel y buddsoddiad mewn lliniaru llifogydd i £500 miliwn dros gyfnod y Senedd hon.

Darllen mwy