Mae grŵp Senedd Plaid Cymru yn llawn egni newydd a syniadau newydd ac yn barod i wasanaethu cymunedau Cymru. Dysgwch fwy am bob aelod o'r Senedd isod.

Adam Price - Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Rhys ab Owen - Canol De Cymru
Mabon ap Gwynfor - Dwyfor Meirionnydd
Rhun ap Iorwerth - Ynys Môn
Cefin Campbell - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Luke Fletcher - Gorllewin De Cymru
Heledd Fychan - Canol De Cymru
Llŷr Huws Gruffydd - Gogledd Cymru
Siân Gwenllian - Arfon
Delyth Jewell - Dwyrain De Cymru
Elin Jones - Ceredigion
Peredur Owen Griffiths - Dwyrain De Cymru
Sioned Williams - Gorllewin De Cymru


Adam Price

Adam Price MS

Arweinydd Plaid Cymru

Etholaeth: Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Meddai Adam: "Cefais fy ngeni yng Nghaerfyrddin i deulu o löwyr. Wedi fy addysg yn Ysgol Dyffryn Aman, darganfyddais fy neffroad gwleidyddol yn ystod streic y Glowyr yn yr 1980au pan ymunais i a fy mrodyr â Dad ar y llinell biced. Yr olaf o'r genhedlaeth i dderbyn grantiau prifysgol, mynychais Brifysgol Caerdydd lle graddiais gyda BSc mewn Economeg.

Cefais fy ethol i Dŷ’r Cyffredin yn 2001 cyn camu i lawr o wleidyddiaeth rheng flaen yn 2010 i fynd i Brifysgol Harvard lle deuthum yn Gymrawd yn y Ganolfan Datblygu Rhyngwladol yn Ysgol Lywodraethu John F. Kennedy.

Ond daeth gwleidyddiaeth â mi adref i Gymru ac yn 2016 deuthum yn Aelod o’r Senedd - gan wasanaethu pobl fy etholaeth gartref yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr unwaith eto. Rwyf bob amser wedi cael fy ngyrru gan bwysigrwydd tegwch a chyfiawnder ac rwyf wedi ymrwymo i wneud Cymru yn genedl gydradd a chyfartal."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Rhys ab Owen

Rhys ab Owen MS

Rhanbarth: Canol De Cymru

Portffolio: Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Meddai Rhys: "Cefais fy ngeni a'm magu yng Nghaerdydd. Cefais fy addysg yn Ysgol Glantaf cyn darllen y Gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen, ac yna'r Cwrs Hyfforddi Bargyfreithiwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf wedi ymarfer fel Bargyfreithiwr ers 2010.

Sefais dros Blaid Cymru yn etholiadau lleol Caerdydd yn 2017, lle cynyddais pleidlais y Blaid yn Nhreganna yn sylweddol o 910 i 2,105. Rwy'n byw yn Nhreganna gyda fy ngwraig Manon ac ein merch fach Esther Sian.

Byddaf yn ymladd dros Gymru wyrddach sy'n manteisio ar adnoddau naturiol ac yn buddsoddi mewn ynni gwyrdd; a Cymru tecach sy'n mynd i'r afael â thlodi plant a digartrefedd ac yn gwerthfawrogi ac yn gwobrwyo gofalwyr; Cymru iachach gyda chydraddoldeb rhwng iechyd a gofal cymdeithasol."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Mabon ap Gwynfor

Mabon ap Gwynfor MS

Etholaeth: Dwyfor Meirionnydd

Portffolio: Amaethyddiaeth, Materion Gwledig, Tai a Chynllunio

Meddai Mabon: "Fy enw i yw Mabon ap Gwynfor ac rwy'n byw gyda fy ngwraig, Nia, a phedwar o blant ar fferm y teulu yng Nghynwyd. Yn flaenorol roeddwn yn rheolwr gogledd Cymru ar gyfer un o elusennau iechyd mwyaf y DU, a chyn hynny roeddwn yn rhedeg Tŷ Siamas yn Nolgellau.

Byddaf yn defnyddio pa bynnag swydd yr wyf ynddo i geisio cyflwyno deddfwriaeth a fydd yn cywiro llawer o'r camweddau a welsom yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Materion fel sicrhau darpariaeth tai fforddiadwy; rheoli gwerthu tai; gwell rhwydweithiau cyfathrebu digidol; sicrhau bod gwasanaethau allweddol mor agos â phosibl i'n cymunedau; creu amodau i ganiatáu i'n diwylliant ffynnu a'n hamgylchedd wella; datganoli sefydliadau cyhoeddus a buddsoddi mewn seilwaith gwledig.

Rydyn ni'n gwybod y problemau, mae gennym ni atebion, mae angen llywodraeth arnom nawr i roi'r atebion hynny i weithio er budd pawb."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Rhun ap Iorwerth

Rhun ap Iorwerth MS

Etholaeth: Ynys Môn

Portffolio: Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Comisiynydd Senedd; Dirprwy Arweinydd

Meddai Rhun: "Rwy'n ŵr a thad a anwyd yn y de ond a fagwyd yn y gogledd. Rwy’n ddarlledwr proffesiynol a newyddiadurwr, chwaraewr chwaraeon a cherddor amatur, a etholwyd gyntaf i'r Senedd mewn isetholiad yn 2013. Mae fy rôl ddiweddaraf i'r Senedd wedi bod fel Gweinidog Iechyd a Gofal Cysgodol Plaid Cymru, gan ddwyn y Llywodraeth i gyfrif yn ystod y pandemig.

Gwasanaethu pobl fy nghymuned a fy ngwlad yn ein Senedd genedlaethol yw'r anrhydedd uchaf y gallwn ei chael. Bydd y cyfnod o'n blaenau yn ymwneud i raddau helaeth ag ailadeiladu ar ôl y pandemig. Ond ni all hynny olygu ailadeiladu pethau yn ôl ‘fel yr oeddent’. Mae'n rhaid i ni adeiladu gwasanaethau cyhoeddus mwy cynaliadwy ac economi fwy deinamig yn seiliedig ar ein cryfderau a'n hanghenion fel cenedl. Ac mae'n rhaid i ni fachu ar y cyfle ehangach i adeiladu cenedl Cymru, gan dynnu grym i ffwrdd o San Steffan a sefydliad yn y DU na fydd byth yn blaenoriaethu nac yn gweithio i Gymru."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Cefin Campbell

Cefin Campbell MS

Rhanbarth: Canolbarth a Gorllewin Cymru

Portffolio: Aelod Dynodedig

Meddai Cefin: "Cefin Campbell ydw i, yn briod gyda thair merch. Cefais fy ngeni yn Glanaman, pentref cloddio glo yn Nyffryn Aman ond rydw i bellach yn byw yn Llandeilo wledig. Rwy'n gyn-ddarlithydd wedi gweithio ym Mhrifysgolion Abertawe a Chaerdydd.

Yng nghyd-destun Canolbarth a Gorllewin Cymru, fy mlaenoriaeth fyddai datblygu strategaeth eang ar gyfer adfywio ein cymunedau gwledig - yn economaidd, yn gymdeithasol, yn amgylcheddol a diwylliannol, gwella'r ddarpariaeth band eang, a delio â'r argyfwng ail gartrefi sydd mewn sawl ardal yn cael effaith niweidiol ar argaeledd cartrefi fforddiadwy i bobl leol.

Ar lefel ehangach mae angen i'r Senedd ddwysau integreiddio gofal cymdeithasol ac iechyd, mynd i'r afael â thlodi plant. a chreu rhaglen ynni gwyrdd uchelgeisiol."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Luke Fletcher

Luke Fletcher MS

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Portffolio: Economi

Meddai Luke: "Wedi fy ngeni ym Mhencoed, mynychais Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ar gyfer yr ysgol gynradd, Ysgol Llanhari ar gyfer ysgol uwchradd ac yna Prifysgol Caerdydd ar gyfer fy ngraddau israddedig a Meistr. Gweithiais mewn bar yn y sector lletygarwch am ryw 5 mlynedd cyn dod yn ymchwilydd Economi a Chyllid.

Mae nifer o faterion yn wynebu Cymru ar hyn o bryd, yn bennaf yn eu plith, i mi, yw tlodi. Mae mwy a mwy o bobl yn dibynnu ar wasanaethau fel banciau bwyd i oroesi. Rwy'n credu ei fod yn fater brys ein bod yn mynnu grym dros weinyddu lles i'r Senedd fel y gallwn deilwra ein system les i ddiwallu anghenion pobl sy'n byw yng Nghymru.

Blaenoriaeth i mi yw mynd i'r afael â thlodi a'i achosion felly byddwn yn edrych i gwrdd ac i helpu sefydliadau sy'n gweithio yn y maes hwnnw ar draws yr etholaeth - ochr yn ochr â lobïo dros newid gyda Llywodraeth Cymru. Ochr yn ochr â hyn, mae potensial gwirioneddol yn fy ardal i ni fod ar flaen y gad mewn 'chwyldro diwydiannol gwyrdd'. Byddwn i eisiau ein rhoi ni ar y map fel y lle i fod yng Nghymru ar gyfer ymchwilio a datblygu technolegau gwyrdd, dod â swyddi sy'n talu'n dda i'n hardal leol, a sicrhau bod pobl sydd eisiau aros yn yr ardal leol - ac eisiau swyddi o ansawdd da sy'n talu'n dda - yn gallu gwneud hynny."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Heledd Fychan

Heledd Fychan MS

Rhanbarth: Canol De Cymru

Portfolio: Plant a Phobl Ifanc, y Gymraeg, Diwylliant, Chwaraeon a Materion Rhyngwladol

Meddai Heledd: "Fy enw i yw Heledd ac rwy'n byw ym Mhontypridd gyda fy ngŵr a'n mab 7 oed. Mae rhaid i ni gefnogi cymunedau ledled Cymru adfer o effaith COVID-19. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal ag addysg, a chefnogi busnesau a gweithwyr llawrydd sydd wedi colli incwm oherwydd cyfyngiadau.

Yn ail, rhaid inni weithredu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae gennym ddeng mlynedd i achub ein planed, ac mae angen Llywodraeth arnom a fydd yn blaenoriaethu gweithredu yn hytrach na gwneud addewidion gwag.

Yn drydydd, mae angen i ni sicrhau bod mwy o benderfyniadau ynghylch dyfodol Cymru yn cael eu gwneud yng Nghymru. I mi, mae hyn yn golygu sicrhau ac ennill refferendwm ar annibyniaeth fel y gallwn reoli ein tynged ein hunain fel cenedl."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Llŷr Huws Gruffydd

Llŷr Huws Gruffydd

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Portffolio: Cyllid a Llywodraeth Leol

Meddai Llŷr: "Rwyf wedi cynrychioli Rhanbarth Gogledd Cymru yn y Senedd er 2011. Yn yr amser hwnnw, rwyf wedi gwasanaethu fel Gweinidog Cysgodol Addysg Blaid Cymru ac yn fwyaf diweddar fel Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Mae'n rhaid i'r Senedd yn y blynyddoedd i ddod flaenoriaethu mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth sy'n ein hwynebu. Mae cyflymder a graddfa'r ymateb gan y Llywodraeth flaenorol wedi bod yn druenus o annigonol ac mae'n rhaid i hyn newid.

Wrth inni ddod allan o'r pandemig Covid mae gennym gyfle prin i newid y ffordd yr ydym yn byw ein bywydau ac mae'n rhaid i'r Lywodraeth Cymru nesaf arwain y newid yn broactif. Byddaf yn llais cryf dros ogledd Cymru yn y Senedd, gan sicrhau'n gyson nad ydym yn cael ein hesgeuluso na'n cael ein gadael ar ôl. Byddaf hefyd yn rhoi ffocws di-baid ar fynd i'r afael â thlodi - yn enwedig tlodi plant. Fel tad i bedwar rwy'n benderfynol bod pob person ifanc yn cael y cyfle gorau mewn bywyd."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Siân Gwenllian

Siân Gwenllian MS

Etholaeth: Arfon

Portffolio: Aelod Dynodedig Arweiniol Prif Chwip a Dirprwy Arweinydd

Meddai Siân: "Rwy'n byw yn Y Felinheli yn etholaeth Arfon lle cefais fy magu. Magais fy mhedwar plentyn fel rhiant sengl pan gollais fy ngŵr Dafydd i ganser ym 1999. Rwyf wedi gweithio ym maes newyddiaduraeth a chyfathrebu ac yn 2008 cefais fy ethol i Gyngor Gwynedd yn cynrychioli fy mhentref genedigol. Plaid Cymru yw'r blaid sy’n sefyll dros gymunedau, ac fel yr AS ar gyfer Arfon, rwyf am gefnogi busnesau lleol i adfer a thyfu ôl-Covid.

Fel yr wyf wedi gwneud dros y 5 mlynedd diwethaf, byddaf yn gweithio'n galed i ddatblygu dinas Bangor fel canolfan ragoriaeth ar gyfer gofal iechyd ac addysg, gan gynnwys dod â hyfforddiant meddygon a deintyddion i Fangor. Fel rhan o gynllun Plaid Cymru ledled y wlad i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, byddaf hefyd yn gweithio’n galed dros system drafnidiaeth gyhoeddus integredig ar gyfer yr etholaeth gyfan."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Delyth Jewell

Delyth Jewell MS

Rhanbarth: Dwyrain De Cymru

Portffolio: Newid Hinsawdd, Ynni a Thrafnidiaeth

Meddai Delyth: "Cefais fy ngeni yn Ysbyty'r Glowyr yng Nghaerffili, cefais fy magu yn Ystrad Mynach ac es i'r ysgol yn Bargoed. Rwy'n hynod falch o fod o'r ardal hon, ac mae wedi bod yn anrhydedd cynrychioli fy rhanbarth cartref yn y Senedd.

Byddaf yn parhau i hyrwyddo anghenion ein cymunedau, gan gynnwys ymladd am fuddsoddiad yn ein trefi yn y cymoedd sydd wedi cael eu hesgeuluso cyhyd, gan chwilio am gyfleoedd i bobl ifanc gael llais wrth wneud penderfyniadau (wedi'r cyfan, eu dyfodol nhw yw e) a sicrhau mwy o adnoddau i ddelio ag anghenion iechyd a gofal ein pobl.

Rwyf am weld mwy o gefnogaeth cwnsela i blant sydd wedi gorfod delio â straen di-baid yn ystod y cyfnod clo, ac i hybiau iechyd meddwl gael eu gosod ym mhob canol tref."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Elin Jones

Elin Jones MS

Llywydd

Etholaeth: Ceredigion

Meddai Elin: "Elin Jones ydw i, rydw i wedi cynrychioli Ceredigion yn y Senedd er 1999. Yn yr amser hwnnw, rydw i wedi bod yn Weinidog yn Llywodraeth Cymru'n Un, ac yn y tymor diwethaf, y Llywydd. Yn y rôl hon, rydw i wedi goruchwylio newid enw'r Cynulliad i Senedd, a phleidleisio i bobl ifanc 16 a 17 oed.

Rwyf hefyd wedi parhau i fod yn weithgar ym mywyd gwleidyddol Ceredigion, gan weithio gydag etholwyr a chymunedau i godi materion gyda Llywodraeth Cymru, y Cyngor a'r bwrdd iechyd, ac i gyflawni newidiadau cadarnhaol yn fy etholaeth. Un o fy llwyddiannau balchaf fu arwain yr ymgyrch i sicrhau dyfodol Ysbyty Bronglais - ysbyty strategol bwysig nid yn unig i Geredigion, ond canol Cymru gyfan.

Ar gyfer y pum mlynedd nesaf mae'n rhaid ailadeiladu ein cymdeithas a'n cymunedau ar ôl Covid. Byddaf yn parhau â'r frwydr am wasanaethau iechyd modern, hygyrch i Geredigion. Mae angen buddsoddiad parhaus ar Bronglais a digon o staff sydd wedi'u hyfforddi'n lleol. Mae angen i wasanaethau iechyd meddwl fod yn gryfach, yn y gymuned ac mewn gofal argyfwng, a mwy o wasanaethau deintyddol yn cael eu darparu'n lleol."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Peredur Owen Griffiths

Peredur Owen Griffiths MS

Rhanbarth: Dwyrain De Cymru

Portffolio: Cymunedau a Phobl Hŷn

Meddai Peredur: "Fy enw i yw Peredur Owen Griffiths, ond mae rhai yn fy ngalw yn Pred. Gan fy mod yn fab i weinidog, roeddwn eisoes wedi byw mewn sawl rhan wahanol o Gymru erbyn imi fynd i'r ysgol uwchradd. O gael fy nghroesawu i gymuned wledig Pumsaint yn Sir Gaerfyrddin; gwylio'r badau achub yn brwydro moroedd gwyllt Moelfre yn Ynys Môn, i weithio gyda milfeddyg ar draws tiroedd fferm Dyffryn Clwyd a Sir y Fflint - Cymru yw fy nghartref.

Anwybyddwyd Blaenau Gwent a Rhanbarth Dwyrain De Cymru ehangach, cawsant eu cymryd yn ganiataol a'u gadael i ddrifftio'n economaidd ac yn gymdeithasol. Mae Llafur wedi addo'r ddaear ac wedi cyflawni ychydig iawn. Ni allant - neu ni fyddant - ein gwarchod rhag lywodraeth Dorïaidd yn San Steffan.

Byddaf yn ein rhoi yn ôl ar y map - gan sicrhau nad yw Blaenau Gwent a rhanbarth ehangach De Cymru yn cael ei anwybyddu na'i gymryd yn ganiataol mwyach; byddaf yn gwthio i ddiwygio'r system dreth gyngor annheg lle mae'r biliau treth cyngor uchaf yn taro rhannau tlotaf Cymru."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig


Sioned Williams

Sioned Williams MS

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Portffolio: Addysg Ôl-16, Cyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb

Meddai Sioned: "Wedi fy magu yng nghymoedd Gwent, rwy’n byw gyda fy ngŵr Daniel a dau o blant yn eu harddegau yn Alltwen yn Nyffryn Abertawe yn Etholaeth Castell-nedd. Rwy'n Gynghorydd Cymunedol i Alltwen ac yn Gadeirydd Cyngor Cymuned Cilybebyll. Ar ôl gwasanaethu fel Cadeirydd Llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe am bum mlynedd, rydw i bellach yn llywodraethwr yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur.

Mae cymaint o waith i'w wneud. Mae ein cymdeithas yn llawn anghydraddoldeb - yn union fel y gwelsom y tlotaf yn cario baich llymder, felly hefyd y byddant yn cael eu taro galetaf gan y dirwasgiad sydd eisoes arnom.

Fy mlaenoriaeth fydd mynd i’r afael â’r lefelau cywilyddus o dlodi ac esgeulustod yn ardal Castell-nedd, sy’n cynnwys mynd i’r afael â’r diffyg seilwaith trafnidiaeth a chysylltedd, tlodi digidol, a colli adnoddau cymdeithasol."

Manylion Cyswllt - gwefan y Senedd

I'r brig