Siân Gwenllian

Ymgeisydd Arfon

Siân Gwenllian - Arfon

Gwefan Facebook Twitter

Soniwch amdanoch eich hun

Rwyf yn byw yn Y Felinheli yn etholaeth Arfon lle cefais fy magu. Mi fagais fy mhedwar plentyn fel rhiant sengl wedi mi golli fy ngŵr Dafydd i ganser ym 1999.

Rwyf wedi gweithio mewn newyddiaduraeth a chyfathrebu.

Yn 2008 cefais fy ethol ar Gyngor Gwynedd i gynrychioli fy mhentref genedigol.

Cefais y fraint o gael fy ethol i’r Senedd yn yr etholiad diwethaf yn 2016 a fi yw Gweinidog Cabinet Cysgodol Plaid Cymru ar addysg, diwylliant a’r iaith Gymraeg.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Petawn i’n cael fy ethol fel rhan o dîm Plaid Cymru yn y Senedd, fy mhrif flaenoriaethau fyddai cael economi Cymru yn ôl ar ei thraed, creu cydraddoldeb rhwng gwasanaethau iechyd a gofal; sicrhau bod ein plant yn cael yr addysg o’r radd flaenaf maent yn haeddu. Buasem yn canolbwyntio hefyd ar ddileu tlodi plant yng Nghymru. A buasem yn awyddus i baratoi’r ffordd ar gyfer refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

Beth wnewch chi dros Arfon petaech yn cael eich ethol?

Plaid cymunedau yw Plaid Cymru, ac fel AS Arfon, rwyf eisiau cefnogi busnesau lleol i adfer a thyfu wedi Covid. Fel y gwneuthur dros y 5 mlynedd a aeth heibio, byddaf yn gweithio’n galed i ddatblygu dinas Bangor fel canolfan ragoriaeth am ofal iechyd ac addysg, gan gynnwys dwyn hyfforddiant meddygon a deintyddion i Fangor. Fel rhan o gynllun cenedlaethol Plaid Cymru i fynd i’r afael â newid hinsawdd, byddaf yn gweithio’n galed hefyd i gael system drafnidiaeth integredig i’r etholaeth gyfan.