Arfon Jones

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Etholwyd Arfon Jones yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd gogledd Cymru ar 5 Mai 2016. 

Mae Mr Jones yn wreiddiol o Harlech ond erbyn hyn yn byw yng Ngwersyllt, Wrecsam gyda’i wraig Gwenfair. Mae ganddynt ddwy ferch a phedwar o wyrion.

Mi roedd Mr Jones tan Mai 2017 yn gynghorydd Cyngor Wrecsam dros ward Gorllewin Gwersyllt.

Dilynodd Mr Jones yrfa lwyddiannus gyda Heddlu Gogledd Cymru rhwng 1978 a 2008 pan ymddeolodd ar reng Arolygydd.

Meddai Mr Jones ar gael ei ethol:

“Anrhydedd o’r mwyaf i mi yw cael fy ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Roeddwn wirioneddol wrth fy modd â chanlyniad yr etholiad ar 5 Mai, diolch i chi.

Fel eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd byddaf sicrhau fy mod yn gwrando ar gymunedau Gogledd Cymru a thrwy weithio gyda Heddlu Gogledd Cymru a sefydliadau eraill byddaf yn sicrhau ein bod ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd er mwyn darparu’r gwasanaeth plismona gorau posibl ar eich cyfer. 

Fy mlaenoriaethau cychwynnol fydd craffu ar sut y mae achosion o gamdriniaeth ddomestig yn cael eu delio â nhw gyda’r nod o gynyddu euogfarnau; annog datganoli’r system cyfiawnder yr ifanc a chraffu ar y modd y caiff priffyrdd yr ardal eu plismona.  Rwy’n bwriadu gweithio’n agos â Heddlu Gogledd Cymru er mwyn gwireddu’r blaenoriaethau hyn”.


Dafydd Llywelyn

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys

Etholwyd Dafydd Llywelyn yn un o ddau Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn etholiad 2016, ac ef yw CHTh Heddlu Dyfed-Powys. Mae’r Heddlu’n gyfrifol am dros hanner tirwedd Cymru, ac yn ystod etholiadau CHTh, pleidleisiodd dros 49% o’r ardal – y nifer mwyaf o bob ardal heddlu.

Mae Dafydd yn gyn-Brif Dadansoddydd Cudd-wybodaeth, a bu’n gweithio yn adran gudd-wybodaeth yr heddlu am flynyddoedd lawer cyn symud i Brifysgol Aberystwyth yn 2014 er mwyn darlithio mewn Troseddeg. Mae ei yrfa wedi rhoi cryn fewnwelediad iddo i faterion plismona craidd, yn ogystal â dealltwriaeth o’r hyn y mae’r cyhoedd eisiau o’r gwasanaeth.

Dafydd yw Arweinydd Portffolio Arweinyddiaeth yr Heddlu CCHTh, ac mae’n gobeithio y bydd ei ddiddordeb brwd mewn Arweinyddiaeth a Strategaeth Gorfforaethol yn ddylanwad cadarnhaol ar Heddlu Dyfed-Powys, y staff a’r gwasanaeth mae’n darparu.

Mae Dafydd yn siaradwr Cymraeg rhugl, yn ddyn teulu gyda 5 o blant, ac mae’n mwynhau pob math o chwaraeon, ond mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn dilyn tîm pêl droed Cymru adref a thramor.