Peredur Owen Griffiths

Ymgeisydd etholaeth Blaenau Gwent a rhanbarth Dwyrain De Cymru (rhif 2)

Peredur Owen Griffiths - Blaenau GwentPeredur Owen Griffiths - Dwyrain De Cymru (2)

Gwefan Facebook Twitter

Soniwch amdanoch eich hun

Peredur Owen Griffiths yw f’enw, ond mae pobl yn fy ngalw i’n Pred.

Fel mab i weinidog, roeddwn eisoes wedi byw mewn sawl rhan wahanol o Gymru erbyn i mi fynd i’r ysgol uwchradd. O gael fy nghroesawu i gymuned wledig Pumsaint yn Sir Gâr; gwylio’r cychod achub yn brwydro’r tonnau ym Moelfre yn Ynys Môn, i weithio gyda milfeddyg ar draws ffermydd Dyffryn Clwyd a Sir y Fflint - Cymru yw ‘nghartref.

Dechreuais fy ngyrfa yn y sector ariannol, yn gyntaf fel rheolwr banc i Santander lle gweithiais mewn canghennau ar draws de Cymru, gan gynnwys Casnewydd, Mynwy, Caerffili, Merthyr Tudful, Y Coed Duon, Cwmbrân, Y Barri, Tonypandy, a Chaerdydd cyn symud i Gymdeithas Adeiladu’r Principality, lle gweithiais fel brocer a benthyciwr. Symudais wedyn i weithio gyda Chymorth Cristnogol, Bwrdd Cyfarwyddwr Displaced People in Action, elusen sy’n gweithio i leoli ffoaduriaid, ac yn olaf i Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru.

Byddai unrhyw un sy’n fy nghyfarfod yn fy nisgrifio fel “person pobl”. Yr hyn sy’n fy ngyrru yw dwyn pobl wahanol at ei gilydd a’u helpu i ddod o hyd i dir cyffredin er mwyn cyrraedd y nod.

Rwyf hefyd yn gadeirydd Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru fu’n croesawu corau o bedwar ban byd i wlad y gân dros y tair blynedd diwethaf. Rwyf hefyd yn aelod o Gôr CF1, côr o bwys rhyngwladol sydd â’i ganolfan yng Nghaerdydd.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Ail-adeiladu ein cymunedau.

Mae gweithio mewn banc yng nghanol tref yn gwneud i chi sylweddoli mor bwysig yw canol y dref i lunio cymuned. Mae’n fwy na dim ond swyddi, mae’n ganolbwynt i’r drefn a’r cyffiniau.

Mae’r balchder hwnnw wedi ei erydu gan waedu cyson o swyddi, ffyniant a dyheadau. I gael unrhyw obaith o wrthweithio’r tueddiadau hyn, rhaid cael llwybr clir allan. Llwybr sy’n cynnig creu swyddi a’u cadw i’n teuluoedd gweithgar, gwell gobeithion tymor-hir i’n pobl ifanc a gofal iechyd a chymdeithasol unedig, caredig a gofalgar i bawb.

Dyna pam yr euthum i wleidyddiaeth. Dyna’r rheswm pam fy mod yn sefyll dros Blaid Cymru. Mae gennym gynllun clir a gwir awydd i wrthdroi dwy ddegawd o ddirywiad yn cael ei reoli gan Lywodraeth Lafur Cymru.

Beth wnewch chi dros Flaenau Gwent / Dwyrain De Cymru petaech yn cael eich ethol?

Mae Blaenau Gwent a Rhanbarth ehangach Dwyrain De Cymru wedi eu hanwybyddu, eu cymryd yn ganiataol a’i gadael i ddrifftio yn economaidd a chymdeithasol. Mae Llafur wedi addo’r byd yn grwn ac wedi cyflawni fawr ddim. Fedran nhw ddim - neu wnân nhw ddim - ein hamddiffyn rhag llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan sy’n canoli ar Loegr.

  • Fe fyddaf yn ein rhoi’n ôl ar y map - gan sicrhau na fydd Blaenau Gwent a Rhanbarth ehangach Dwyrain De Cymru bellach yn cael eu hanwybyddu na’u cymryd yn ganiataol.
  • Byddaf yn bwrw ymlaen i ddiwygio’r dreth gyngor annheg lle mae’r biliau treth uchaf yn taro rhannau tlotaf Cymru.
  • Fe wnaf yn siŵr na fydd yr un plentyn yn mynd i’r gwely eisiau bwyd, trwy gefnogi addewid Plaid Cymru fydd yn sicrhau fod pob plentyn o deulu sy’n derbyn Credyd Cynhwysol yn cael prydau ysgol am ddim.