Trafodaeth ar ffurfio Cwmni Ynni i Gymru

30867030850_a3edbb8cac_z_Simon.jpg

Bydd cyfarfod yn Aberystwyth heddiw yn trafod y syniad o greu cwmni ynni i Gymru fel rhan o’r ateb i greu cymdeithas carbon isel.

Bydd Aelod Cynulliad Plaid Cymru Canolbarth a Gorllewin Cymru Simon Thomas yn siarad yn y digwyddiad yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru heddiw gan gefnogi y syniad o sefydlu cwmni ynni cenedlaethol, Ynni Cymru, fydd yn cael ei redeg fel cwmni nid-am-ddifidend ar hyd braich o Lywodraeth Cymru.

Bu Simon Thomas yn ymgyrchu yn y Cynulliad am gwmni o’r fath, gan ofyn cyfres o gwestiynau; hybu’r syniad mewn dadleuon, a chyfarfod â’r Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas, cyn y cyfarfod:

“Mae gweledigaeth Plaid Cymru am ynni a’r amgylchedd yn un o Gymru sy’n lleihau ei hallyriadau carbon, yn harneisio ei hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, ac yn manteisio ar gyfleoedd yn yr economïau carbon isel a chylchol. Mae’r cyswllt rhwng ynni a newid hinsawdd yn amlwg.

“Un cam y dylai Llywodraeth Cymru gymryd yn awr, ym marn Plaid Cymru, yw cynyddu cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddol trwy sefydlu cwmni ynni cenedlaethol, Ynni Cymru. Byddai Ynni Cymru yn cael ei redeg fel cwmni nid-am-ddifidend ar hyd braich o Lywodraeth Cymru.

“Byddai nifer o gamau yn dod o fewn cylch gorchwyl Ynni Cymru, gan gynnwys: lleihau cost yr uned o ynni i gartrefi a busnesau yng Nghymru, lleihau swm yr ynni a ddefnyddir mewn cartrefi a busnesau, a helpu defnyddwyr i wneud penderfyniadau deallus trwy ddefnyddio technoleg mesuryddion clyfar.

“Byddai gan Ynni Cymru y dasg o gyllido’r gwaith ar raddfa fawr o osod paneli solar ar doeau cartrefi, adeiladau busnes a physt lamp yng Nghymru. Byddai’r gwaith yn cael ei roi i gwmnïau lleol, ac yn dechrau gydag adeiladau cyhoeddus a thai cymdeithasol.”

Ychwanegodd AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas:

“Byddai’r cwmni yn cydgordio ac yn hwyluso’r defnydd o dir cyhoeddus at ddibenion ynni adnewyddol.

“Gallai dalu am gael a datblygu gallu cynhyrchu a storio newydd ar raddfa fawr, gan sicrhau y daw Cymru yn hunangynhaliol mewn ynni adnewyddol ac yn allforio ynni adnewyddol.

“Gallai roi hwb i’n marchnad ynni trwy sicrhau datblygu menter gydweithredol genedlaethol ymysg mudiadau ynni cymunedol.”

Cynhelir cyfarfodydd pellach ar 29 Mawrth yn Venue Cymru, Llandudno a 30 Mawrth yn Jurys Inn, Caerdydd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.