Ynni

Gydag ewyllys ac uchelgais yn y llywodraeth, gallwn ni sicrhau bod Cymru’n gallu ateb ei holl alw am ynni drwy ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035. Ein targed fydd adeiladu 11GW o gapasiti wedi’i osod erbyn y flwyddyn honno.

Atlas Ynni ac Ynni Cymru

Byddwn ni’n dechrau drwy gomisiynu rhestr genedlaethol o botensial ynni gwyrdd yng Nghymru, ‘Atlas Ynni i Gymru’, a fydd yn esblygu yn Gynllun Ynni manwl ar gyfer defnydd cynyddol o adnoddau naturiol a datblygiad cwmnïau brodorol a phrosiectau ynni cymunedol.

Bydd hyn yn cynnwys defnyddio’r amrediad llanw oddi ar arfordiroedd y de a’r gogledd, a mapio potensial hydrogen gwyrdd yng Nghymru. Byddwn ni’n cefnogi datblygu morlynnoedd llanw. Bydd pob datblygiad ynni adnewyddadwy yn cael ei wneud mewn ffordd sy’n cyfyngu ar unrhyw ddifrod posib i fioamrywiaeth, drwy ddatblygu canllawiau lleoliadol gwell i ddatblygwyr yn amgylcheddau’r môr a’r tir.

Byddwn ni’n sefydlu Ynni Cymru fel cwmni datblygu prosiectau ynni, yn debyg i Drafnidiaeth Cymru a Banc Datblygu Cymru. Bydd Ynni Cymru yn galluogi Cymru i ymuno â’r drefn arferol yn Ewrop o sefydlu cwmni ynni wedi’i gefnogi gan y wladwriaeth.

Bydd Ynni Cymru wedi’i leoli ar Ynys Môn, a bydd yn helpu i hwyluso masnachu trydan rhwng microgridiau ac ynysoedd ynni rhithiol.

Cynhyrchu a Defnyddio

Byddwn ni’n newid y targed presennol i ateb galw Cymru am drydan drwy ffynonellau adnewyddadwy, o 70 y cant erbyn 2030 i 100 y cant, ac yn gosod targed newydd y bydd 100 y cant o gynhyrchiant trydan Cymru yn adnewyddadwy erbyn 2035.

Byddwn ni:

  • Yn datblygu ein technolegau tonnau a llanw i wireddu ein potensial arfordirol yn llawn.
  • Yn anelu am gynnydd sylweddol mewn cynhyrchu â gwynt, yn enwedig ar y môr. Byddwn ni’n cefnogi ymestyn ffermydd solar yng Nghymru, a thoeon ffotofoltäig.
  • Yn buddsoddi mewn ymchwil ar ddatgarboneiddio, ar gyfer sectorau diwydiannol allweddol fel dur yn benodol, ac yn sefydlu ein hunain fel arweinwyr byd eang gyda chryfderau newydd Cymru fel ynni morol a hydrogen.
  • Yn ehangu storfeydd trydan Cymru yn sylweddol; mae Cymru eisoes mewn sefyllfa gref gyda’i dwy weithfa pŵer dŵr â phwmp.
  • Yn ei gwneud yn ofynnol fod gan bob prosiect ynni adnewyddadwy newydd yng Nghymru sy’n uwch na 5MW berchnogaeth gymunedol a lleol sydd rhwng 5 y cant a 33 y cant o leiaf, i gefnogi economïau gwledig ac arfordirol.
  • Yn cefnogi cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol lleol, yn enwedig ynni dŵr.
  • Yn gofyn i’r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol lunio cynllun i baratoi gridiau trydan Cymru at y dyfodol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Newid Hinsawdd: darllen mwy