Coedwigaeth

Bydd ail-goedwigo Cymru yn nod cenedlaethol. Byddwn ni’n datblygu cynllun gweithredu ac yn ei roi ar waith i sicrhau bod coed yn llenwi o leiaf 20 y cant o ardaloedd trefol. Bydd hyn yn cynnwys cryfhau goruchwyliaeth reoleiddiol i ddiogelu gofodau gwyrdd. Bydd angen trwydded arbennig i gwympo coed, a bydd angen plannu coed ychwanegol yn eu lle.

Mae ein targed ar gyfer creu coedwigoedd yn cynnwys plannu 100,000 hectar o goetir cymysg bob degawd yng Nghymru, gan arwain at gynnydd o 300,000 hectar erbyn 2050.

Byddwn ni’n sicrhau gwaith rheoli gweithredol gwell o goetiroedd newydd a phresennol, er mwyn gwella cynefin bywyd gwyllt a phlanhigion, ac i sicrhau ein bod ni’n plannu detholiad amrywiol o goed i ddiogelu yn erbyn plâu ac afiechydon newydd gydag ymagwedd ‘y goeden gywir yn y lle cywir’ wrth adfer coedwigoedd.

Bydd yr ymagwedd ‘gwrychoedd a lleiniau’ yn chwarae rhan allweddol yn helpu i gyflawni ein targedau, a byddwn ni’n gweithio gyda ffermwyr a rheolwyr tir, fel rhan o’u rôl amaeth-amgylcheddol, i ymestyn cynefinoedd gwrychoedd, lleiniau cysgodi, ochr nentydd ac ymylon caeau.

Bydd ein huchelgais o ran coedwigaeth yn ymestyn i foroedd Cymru, gyda choedwigoedd gwymon a dolydd morwellt yn cyfrannu at ein targedau bioamrywiaeth a lleihau carbon. Byddwn ni’n gwneud Cymru yn genedl lle nad oes datgoedwigo, drwy weithio gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddeddfu er mwyn rhoi diwedd ar fewnforio nwyddau sydd wedi achosi datgoedwigo. Byddwn ni hefyd yn cyflwyno targedau dim datgoedwigo ym mholisi caffael Cymru fel rhan o’n trosglwyddiad i ddefnyddio nwyddau cynaliadwy sydd wedi’u cynhyrchu’n lleol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Newid Hinsawdd: darllen mwy