Hugh Kocan

Ymgeisydd Mynwy

Hugh Kocan - Mynwy

Gwefan Facebook

Soniwch amdanoch eich hun

Rwy’n 23 oed, wedi fy ngeni a’n magu yn y Fenni. Rwyf wedi astudio ym Mhrifysgolion Abertawe a Chaerdydd, gan ganolbwyntio ar economeg ac economi Cymru. Bûm yn ymwneud llawer â’r blaid ers 2015, gan gynnwys gwasanaethu ar bwyllgor Gwaith Cenedlaethol cangen ieuenctid Plaid Cymru.

Cefais fy ysbrydoli gyntaf i ymwneud a gwleidyddiaeth gan Leanne Wood yn ystod etholiad cyffredinol 2015. Gwnaeth ei neges hi, sef y gallai Cymru ffynnu ar waethaf blynyddoedd o frwydro a thangyllido, fy symbylu i ymdrechu tuag at adeiladu Cymru gryfach. Yr uchelgais hon sydd wedi fy annog i sefyll yma yn Sir Fynwy.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Y pwnc pwysicaf un yw ail-godi yn sgil pandemig Covid-19. Bydd y canlyniadau yn bellgyrhaeddol, a byddant yn cael effaith am flynyddoedd i ddod. Mae angen i ni ddysgu gwersi 2020, ail-adeiladu cymdeithas fwy gwydn, a helpu pawb a ddioddefodd i godi’n ôl eto.

Beth wnewch chi dros Fynwy petaech yn cael eich ethol?

Cysylltu yw fy neges i bobl Mynwy.

  • Cysylltu trwy ddatblygu economi lleol cryf a chefnogi busnesau ac amaeth lleol yn hytrach na chorfforaethau amlwladol.
  • Cysylltu trwy fuddsoddi mewn rhwydwaith trafnidiaeth a redir ar linellau cydweithredol, nid-am-elw.
  • Cysylltu trwy wella band llydan ym Mynwy i helpu busnesau i dyfu, ac i annog pobl i weithio’n lleol, yn hytrach nac anelu am Gaerdydd.
  • Cysylltu trwy gefnogi cynulliadau dinasyddion a dwyn grym yn nes at y bobl.
  • Cysylltu trwy frwydro yn erbyn anghyfartaledd ac anoddefgarwch i greu cymdeithas decach.
  • Cysylltu trwy gefnogi pobl ifanc i ddod o hyd i dai fforddiadwy a gwaith.