“Bydd y creadigrwydd a’r arloesedd a feithrinir gan ein Eisteddfodau yn hollbwysig o ran llwyddiant Cymru yn y dyfodol” – Heledd Fychan AS

Ar drothwy’r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron – a’r gyntaf i gael ei chynnal am dair blynedd - mae Plaid Cymru wedi galw heddiw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn ei chefnogaeth i’r ŵyl er mwyn sicrhau ei llwyddiant i’r dyfodol.

Tra’n croesawu’r cyllid a ddarparwyd i’r Eisteddfod Genedlaethol yn ystod pandemig Covid-19 a hefyd y cyllid i gynnig 15,000 o docynnau am ddim, mae llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant a’r Gymraeg, Heledd Fychan AS yn credu y dylid darparu mwy o gefnogaeth dros y blynyddoedd nesaf i alluogi’r Eisteddfod Genedlaethol i barhau i esblygu, i hyrwyddo’i hun yn well i gynulleidfaoedd rhyngwladol, a hefyd i ehangu’r ddarpariaeth o docynnau rhad ac am ddim i bobl o bob oed er mwyn i fwy allu cymryd rhan a mwynhau’r hyn sydd gan yr Eisteddfod i’w gynnig.

Gan gyfeirio at lwyddiant y polisi mynediad am ddim i Eisteddfod yr Urdd yn gynharach eleni, ac effaith barhaus yr argyfwng costau byw, dywedodd Ms Fychan ei bod yn bwysig bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau nad yw cost yn rhwystr i unrhyw un sy’n byw yn ardal yr Eisteddfod rhag gallu mwynhau arlwy’r Maes. Cred bod hyn yn arbennig o bwysig o ystyried pa mor hanfodol yw codi arian yn lleol i sicrhau bod yr Eisteddfod yn digwydd o flwyddyn i flwyddyn.

Dywedodd Heledd Fychan AS:

“Mae’r Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd yn chwarae rhan allweddol o ran hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’n diwylliant i bobl o bob oed a chefndir, boed yn siaradwyr iaith gyntaf, yn ddysgwyr Cymraeg neu ddim yn siarad Cymraeg.

“Wrth deithio i wahanol rannau o Gymru bob blwyddyn, mae’nt yn sefydliadau gwirioneddol genedlaethol ac yn hanfodol o ran sicrhau parhad y Gymraeg fel iaith fyw a bywiog.

“Bydd y creadigrwydd a’r arloesedd a feithrinir ganddynt yn hollbwysig o ran llwyddiant Cymru yn y dyfodol, a dyna pam rwy’n galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn ei chefnogaeth i’r Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol er mwyn sicrhau eu hyfywedd yn y dyfodol. Rhaid i’r Llywodraeth hefyd wneud mwy i wireddu’r potensial drwy hyrwyddo’n Eisteddfodau a’n diwylliant unigryw i gynulleidfaoedd rhyngwladol.

“Mae angen i ni hefyd sicrhau bod mwy yn cael ei wneud i sicrhau bod mwy o bobl yn gallu fforddio mynychu’r Eisteddfod Genedlaethol drwy ehangu’r ddarpariaeth o docynnau am ddim. Drwy ariannu mynediad am ddim i Eisteddfod yr Urdd yn gynharach eleni, fe wnaeth Llywodraeth Cymru sicrhau bod mwy o bobl nag erioed o’r blaen wedi gallu mwynhau’r hyn oedd ar gael. Dylent wneud yr un peth ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol fel nad yw cost yn rhwystr i unrhyw un sy’n byw yn yr ardal allu mynychu.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o drefnu’r Eisteddfod a chodi arian yn lleol. Bydd yn wych bod yn ôl ar y Maes ac rwy’n siŵr y bydd pob ymwelydd yn mwynhau ac yn cael croeso mawr gan bobl Ceredigion.”