Byddai staff y gwasanaeth iechyd yn cael y codiad cyflog cyntaf mewn termau real ers dros ddegawd o dan gynlluniau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Blaid Cymru.

Mae codiad cyflog tecach i weithwyr y gwasanaeth iechyd, isafswm cyflog o £12 yr awr i weithwyr gofal, a phecyn o gymorth ariannol i’r rhai sydd mewn angen mwyaf i gyd yn rhan o gynnig gan y Blaid.

Daw’r cynigion yn sgil streicio parhaus gan weithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru ac anghydfod gyda Llywodraeth Lafur Cymru ynghylch cyflogau.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price y byddai codi refeniw ychwanegol drwy amrywio’r gyfradd dreth yn rhoi cynnig cyflog tecach i weithwyr iechyd a gofal fel ei gilydd ac yn yn arwydd o “fuddsoddiad” yn y gwasanaeth iechyd - gan roi’r gwasanaeth ar “lefel fwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol”.

Cyn y ddadl ar gyllideb Llywodraeth Cymru yr wythnos nesaf a gwelliant Plaid Cymru i’r gyllideb hwnnw, dywedodd Adam Price “Ni all Llafur ddweud yn onest eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi gweithwyr iechyd a gofal pan eu bod hyd yma wedi gwrthod defnyddio. y pwerau treth sydd ar gael.”

Ychwanegodd Mr Price y gallai gofyn i'r rhai sydd â'r ysgwyddau ehangaf gyfrannu mwy hefyd gynhyrchu refeniw i ariannu pecynnau cymorth ychwanegol i'r rhai sydd mewn trafferth yn ystod yr argyfwng costau byw.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

“Mae ein gwasanaeth iechyd mewn argyfwng, mae gweithwyr ar streic, ac mae Llywodraeth Lafur Cymru yn gwrthod gweithredu.

“Mae tair blynedd ar ddeg o doriadau’r Torïaid a phum mlynedd ar hugain o gamreoli gan y Blaid Lafur wedi gadael ein gweithwyr iechyd a gofal heb obaith, wedi blino’n lân ac yn cael trafferth cadw dau ben llinyn ynghyd.

“Mae cynigion Plaid Cymru yn cynnig ffordd ymlaen. Gan ddefnyddio’r pwerau treth sydd gennym yma yng Nghymru, gallem gynhyrchu £317 miliwn ychwanegol i gynnig cyflog tecach i weithwyr y GIG a darparu £12 yr awr i weithwyr gofal fel isafswm.

“Bydd cyflog teg i nyrsys yn golygu chwarae teg i gleifion a byddai’n arwydd o fuddsoddiad gwirioneddol yn ein gwasanaeth iechyd gwladol, gan ei roi ar sylfaen gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

“Ni all Llafur ddweud yn onest eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi gweithwyr iechyd a gofal pan eu bod hyd yma wedi gwrthod defnyddio’r pwerau treth sydd ar gael iddynt.

“Byddai gofyn i’r rhai sydd â’r ysgwyddau ehangaf i gyfrannu fwyaf hefyd yn caniatáu i ni greu Cronfa Undod Cymreig a allai helpu i ymestyn prydau ysgol am ddim i ysgolion uwchradd ar gyfer teuluoedd sy’n derbyn credyd cynhwysol, cefnogi pobl sy’n cael trafferth talu eu morgeisi, neu gynyddu’r. Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) i helpu pobl ifanc i barhau â'u haddysg.

“Os yw Llafur yn honni mai nhw yw plaid y gweithwyr, fe fyddan nhw’n barod felly i gefnogi ein gwelliant i’r Gyllideb, ac os ydyn nhw’n wirioneddol credu mewn system drethiant deg, fe fyddan nhw’n ymuno â ni i fynnu’r pwerau i osod ein bandiau treth ein hunain. yn union fel yr Alban, yn hytrach na chael ei rheoli gan San Steffan.”