Teitl: Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Lleoliad: Pencadlys Plaid Cymru - Tŷ Gwynfor, Caerdydd
Mae staff Plaid Cymru yn gweithredu patrwm hybrid o weithio o bell a gweithio yn y swyddfa.

Math o gytundeb: Parhaol, Llawn amser
Hyblyg - Mae Plaid Cymru yn hapus i drafod mathau eraill o weithio hyblyg gydag unrhyw ymgeisydd sy’n dymuno ymgymryd â’r rôl hon yn rhan amser neu’n rhannu swydd.

Rheolwr Llinell: Pennaeth Cyfathrebu

Cyflog: Band 2 (£24,413 - £35,388)
Penodir fel arfer ar ben isaf y raddfa.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos, gyda’r angen i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau o bryd i’w gilydd.
Mae Plaid Cymru yn cynnig system o weithio oriau hyblyg. Mae’r swydd yn cynnig 28 diwrnod o wyliau y flwyddyn, gyda dyddiau braint ychwanegol.

Pwrpas y Rôl

Cyflawni elfennau allweddol o strategaeth cyfathrebu digidol y Blaid, gan gynnwys rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol o ddydd i ddydd, a dadansoddi perfformiad digidol y Blaid.


Prif Gyfrifoldebau

 • O dan oruchwyliaeth y Pennaeth Cyfathrebu, cymryd cyfrifoldeb am gyflawni elfennau cyfryngau cymdeithasol o strategaeth gyfathrebu Plaid Cymru
 • Creu asedau digidol fel fideo a ffeithluniau
 • Rheolaeth gymunedol ac ymgysylltu â sylwadau ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y Blaid
 • Cynorthwyo i ddarparu cyfathrebiadau mewnol digidol o fewn y Blaid
 • Monitro a gwerthuso llwyddiant ymgyrchoedd cyfathrebu digidol, ac argymell ffyrdd o wella gwaith a chyrhaeddiad y Blaid
 • Cefnogi atgyfnerthu ffrydiau gwaith eraill o fewn y Blaid (ee aelodaeth a chodi arian) drwy gyfryngau cymdeithasol
 • Cefnogi gweddill y Tîm Cyfathrebu i gyflwyno negeseuon Plaid Cymru mewn modd sy’n adlewyrchu ei gwerthoedd a’i hapêl i’r etholwyr

Sgiliau a Phrofiad Allweddol

Hanfodol

 • Gradd neu brofiad proffesiynol cyfatebol ym meysydd cyfathrebu, cyfryngau, ieithoedd neu ddyniaethau
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth ragorol o'r prif lwyfannau cyfryngau cymdeithasol; Facebook, X / Twitter, Instagram a TikTok
 • Dealltwriaeth o ddadansoddeg cyfryngau cymdeithasol a sut i'w defnyddio i ysgogi gwelliant cyson mewn perfformiad
 • Gwybodaeth am ddylunio graffeg a golygu
 • Y gallu i gyfleu negeseuon mewn ffyrdd cryno a deniadol trwy lwyfannau cymdeithasol
 • Gwerthfawrogiad o bwysigrwydd cadw at ganllawiau, disgyblaeth brand a neges wrth gyfathrebu trwy gyfryngau cymdeithasol
 • Y gallu i weithio'n gyflym mewn amgylchedd cyffrous, a rheoli amser yn effeithiol
 • Y gallu i weithio'n dda fel rhan o dîm, a datblygu perthynas waith dda ar draws meysydd cyfrifoldeb
 • Dealltwriaeth o wleidyddiaeth Cymru a gwerthoedd craidd Plaid Cymru
 • Y gallu i gyfathrebu'n rhugl ac effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg

Dymunol

 • Profiad o weithio o fewn sefydliadau gwleidyddol a/neu sefydliadau a arweinir gan aelodau
 • Profiad o ddefnyddio hysbysebion taledig trwy gyfryngau cymdeithasol

Dyddiad Cau

10am, dydd Gwener, 2 Chwefror 2024

Ceisiadau

Anfonwch ffurflen gais wedi ei llenwi at [email protected]


Lawrlwytho

🗎 Ffurflen Gais (.doc)