Teitl: Swyddog Polisi

Lleoliad: Pencadlys Plaid Cymru - Tŷ Gwynfor, Caerdydd
Mae staff Plaid Cymru yn gweithredu patrwm hybrid o weithio o bell a gweithio yn y swyddfa.

Math o gytundeb: Parhaol, Llawn amser
Hyblyg - Mae Plaid Cymru yn hapus i drafod mathau eraill o weithio hyblyg gydag unrhyw ymgeisydd sy’n dymuno ymgymryd â’r rôl hon yn rhan amser neu’n rhannu swydd.

Rheolwr Llinell: Pennaeth Polisi

Cyflog: Band 3 (£23,008 - £29,483)
Penodir fel arfer ar ben isaf y raddfa.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos, gyda’r angen i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau o bryd i’w gilydd.
Mae Plaid Cymru yn cynnig system o weithio oriau hyblyg. Mae’r swydd yn cynnig 28 diwrnod o wyliau y flwyddyn, gyda dyddiau braint ychwanegol.

Pwrpas y Rôl

Cynorthwyo gyda chydlynu gweithgareddau polisi ac ymchwil Plaid Cymru, a chwarae rhan hollbwysig wrth sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflwyno a’i gyfathrebu’n effeithiol i ystod eang o gynulleidfaoedd.


Prif Gyfrifoldebau

 • Cefnogi trefnu agweddau gwleidyddol digwyddiadau’r Blaid, y gellir eu cynnal yn rhithwir ac yn gorfforol, yn enwedig Cynadleddau
 • Gweinyddu'r broses o gyflwyno cynigion a gwelliannau i ddigwyddiadau llunio polisi'r Blaid megis y Cyngor Cenedlaethol a'r Gynhadledd Flynyddol
 • Darparu cefnogaeth i weithgareddau a phenderfyniadau'r Fforwm Polisi a'r Pwyllgor Llywio
 • Cefnogi datblygiad maniffestos y Blaid
 • Helpu i droi ymchwil a pholisi yn wybodaeth y gellir ei defnyddio, gan gynnwys creu briffiau a phecynnau gwybodaeth ar gyfer aelodau etholedig y Blaid, ymgeiswyr, canghennau lleol ac etholaethau
 • Cysylltu â thimau Ymgyrchoedd a Chyfathrebu'r Blaid i gyfrannu cynnwys ysgrifenedig a digidol i helpu i gyfathrebu polisïau'r Blaid ar lwyfannau amrywiol
 • Defnyddio data ac adborth sydd ar gael i helpu i nodi meysydd newydd ar gyfer ymchwil a datblygu polisi
 • Cefnogi gweithgareddau ymgynghori ac ymchwil y Blaid mewn perthynas â datblygu polisi
 • Cefnogi gweinyddiaeth effeithiol dyraniad Grant Datblygu Polisi'r Blaid a chadw at reoliadau'r Comisiwn Etholiadol ar gyfer gweinyddu'r grant

Sgiliau a Phrofiad Allweddol

Hanfodol

 • Gradd neu brofiad proffesiynol cyfatebol mewn gwleidyddiaeth neu feysydd cysylltiedig megis y gyfraith, polisi cymdeithasol, neu'r dyniaethau
 • Dealltwriaeth o werthoedd a pholisïau allweddol Plaid Cymru
 • Diddordeb yng ngwleidyddiaeth a phroses llunio polisi yng Nghymru
 • Y gallu i wneud ymchwil, gwerthuso a chrynhoi pwyntiau allweddol
 • Y gallu i weithio i derfynau amser, bod yn drefnus a rheoli amser yn effeithiol
 • Y gallu i weithio'n dda fel rhan o dîm, a datblygu perthynas waith dda ar draws meysydd cyfrifoldeb
 • Y gallu i gyfleu syniadau a pholisïau mewn modd cryno a darllenadwy ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd

Dymunol

 • Y gallu i gyfathrebu'n rhugl ac effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • Profiad o weithio o fewn sefydliadau gwleidyddol a/neu sefydliadau a arweinir gan aelodau

Dyddiad Cau

10am, dydd Gwener, 2 Chwefror 2024

Ceisiadau

Anfonwch ffurflen gais wedi ei llenwi at [email protected]


Lawrlwytho

🗎 Ffurflen Gais (.doc)