"Dyma'r amser am weledigaeth newydd fydd yn troi economi Cymru yn un sy'n gweithio i bawb yng Nghymru" – Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Bydd Plaid Cymru yn amlinellu cynllun economaidd newydd i drawsnewid economi Cymru, creu swyddi gwyrdd, codi safonau byw, ac amddiffyn Cymru rhag anhrefn economaidd San Steffan, meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price.

Wrth siarad cyn cynhadledd wanwyn ei blaid yn Llanelli, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru fod y rhain yn “ddiwrnodau tywyll” i deuluoedd ar draws Cymru gyda biliau’n codi a chyflogau yn gostwng – “realiti” llywodraeth Sunak.

Yn ol ffigurau economaidd diweddaraf, yng Nghymru – y wlad sydd â’r tlodi plant mwyaf – gwelwyd y cwymp mwyaf mewn CMC (GDP) o blith holl wledydd y DU, a’r cwymp mwyaf mewn cyflogaeth.

Dywedodd Mr Price fod yn rhaid i Gymru gael yr arfau i drawsnewid ei heconomi – o berchnogaeth lawn dros ei hadnoddau naturiol – gan gynnwys datganoli llawn dros Ystad y Goron, i bwerau ariannol cryfach a setliad ariannu tecach fel rhan o gynllun economaidd ehangach.

Ychwanegodd Arweinydd Plaid Cymru y byddai ei blaid yn lansio ei chynllun economaidd “gwyrdd, lleol a chyfiawn” ei hun cyn bo hir – ond yn y pen draw mai’r unig ffordd i greu economi newydd a buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus a seilwaith fyddai trwy annibyniaeth.

Cynhelir Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru ar 3 a 4 o Fawrth yn Theatr y Ffwrnes yn Llanelli.

Mae disgwyl i Arweinydd Plaid Cymru Adam Price ddweud,

“Dyma ddyddiau tywyll o argyfwng ar ôl argyfwng. Mae teuluoedd yn gorfod mynd heb brydau bwyd, yn eistedd mewn cartrefi heb eu gwresogi. Mae rhenti a'u taliadau morgais yn codi i'r entrychion tra bod cyflog go iawn yn gostwng.

“Ac mae pethau am fynd o ddrwg i waeth, pan fydd degau o filoedd yn fwy yn cael eu gorfodi i dlodi tanwydd fis nesaf gan lywodraeth sy’n gofalu mwy am elw cwmniau ynni enfawr na’r bobl sy’n brwydro i dalu biliau ynni anferth.

“Dyma realiti Llywodraeth Sunak.

“Mae pobol yn gobeithio ac yn disgwyl i Lafur fod yn well ond po agosaf y maen nhw’n mynd i Rif 10, po uchaf maen nhw’n codi yn y polau piniwn, y mwyaf gofalus a cheidwadol y dônt.

“Felly, pa fath o ddewis economaidd arall y gallem ni ei fynnu ac y dylem ni ei fynnu?

“Mae Plaid Cymru yn credu mewn gwrthod Brexit caled ffôl, methu drwy ail-ymuno â’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau. Mae Keir Starmer yn gwybod mai dyna yw'r opsiwn gorau - ond, yn union fel Boris Johnson neu Rishi Sunak, mae'n dweud yr hyn nid yr hyn y mae'n ei gredu sy'n wir ond yr hyn y mae'n ei gredu sy'n boblogaidd.

“Ond i’r rhai sy’n rhoi eu ffydd yng ngrym creu swyddi Brexit dywedwch hynny wrth y saith cant o weithwyr yn Two Sisters yn Ynys Môn.

"Mae Plaid Cymru yn credu mai nawr yw’r amser ar gyfer gweledigaeth newydd a fydd yn trawsnewid economi Cymru yn un sy’n gweithio i bob rhan ac i bawb yng Nghymru.

“Dyna pam rwy’n falch o ddweud y bydd Luke Fletcher yn lansio Dros Gymru cyn bo hir – rhaglen ar gyfer dyfodol ein cenedl ac economi newydd sy’n wyrdd, yn cael ei gyrru’n lleol, ac yn gymdeithasol gyfiawn – y math o gynllun gweithredu trosfwaol nad oes gan Gymru ei llywodraeth Lafur.

Wrth annerch Llywodraeth nesaf San Steffan, bydd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn dweud,

“Rhowch yr arf i ni yng Nghymru fel y gallwn ddechrau ar y gwaith o drawsnewid economi Cymru i godi safonau byw, cael gwared ar anghydraddoldeb ac amddiffyn ein hunain rhag anhrefn economaidd San Steffan.

“Rhaid i hynny ddechrau gyda setliad ariannu tecach, pwerau ariannol cryfach a rheolaeth lwyr dros ein hadnoddau naturiol – gan gynnwys datganoli Ystad y Goron – fel y gallwn berchnogi potensial anhygoel Cymru i yrru’r chwyldro diwydiannol gwyrdd nesaf.

“Ac mae gan Chwyldro Gwyrdd Cymreig y gallu i drawsnewid economi Cymru. I adfywio, ailfywiogi ac ail-ddiwydiannu, gan gysylltu cartrefi a busnesau â phŵer glân, dibynadwy a fforddiadwy, gan greu miloedd o swyddi sy’n talu’n dda a thrydan rhad.

O ran annibyniaeth, bydd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn ychwanegu,

“Mae Llafur yn dweud y bydden nhw yn pasio deddf Take Back Control. Ar gyfer Lloegr, yn unig. Sy'n eironig o ystyried mai Lloegr sydd â'r rheolaeth fwyaf oll yn yr undeb hwn. Mae’n rhaid i ni yng Nghymru, o dan gynlluniau Keir Starmer, fod yn fodlon ar edrych ymlaen at ddatganoli cyfiawnder ieuenctid.

“Ond yr unig ffordd i sicrhau cyfiawnder, yn gymdeithasol ac yn economaidd, fydd trwy annibyniaeth ein cenedl.

“Dyna sut byddwn ni’n creu economi newydd sy’n newid go iawn. Un fydd yn gweld  cynyddu cyflogau ac incwm nid prisiau a nwyddau – gan redeg nid er budd y cyfoethog iawn ond y crewyr cyfoeth go iawn - pobl cyffredin.

“A bydd annibyniaeth yn golygu y gallwn adeiladu ein cenedl, ein hisadeiledd, ein gwasanaethau cyhoeddus, mewn cenedl wedi’i thrawsnewid gan bolisïau teg, synhwyrol, blaengar. Bydd yn golygu y bydd Cymru annibynnol yn gallu gwneud hanfodion bywyd yn hygyrch ac yn fforddiadwy yn achos trafnidiaeth a thai, ac ar gyfer iechyd, gofal yr henoed a gofal plant, yn gyffredinol ac am ddim – Cymru i bawb ngwir ystyr y gair.