Dylai Llywodraeth Cymru osgoi San Steffan i gael Buddsoddiad Ewropeaidd, medd Plaid Cymru

 

Steffan_Lewis_AM.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i Lywodraeth Cymru barhau â pherthynas uniongyrchol â’r Banc Buddsoddi Ewropeaidd (BBE) after Brexit.

Daw’r alwad yn dilyn adroddiadau fod y BBE wedi rhewi gweithrediadau yng ngwledydd y DG, gan achosi prinder o filiynau o bunnoedd mewn cyllid i ysgolion, ysbytai a thai oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan Brexit.

Dywedwyd fod y Banc Buddsoddi Ewropeaidd, a gyllidodd werth £6.9 biliwn o brosiectau seilwaith cyhoeddus ledled gwledydd y DG llynedd, wedi gosod moratoriwm ar fenthyciadau newydd tymor-hir i Gymru, yn ogystal â Lloegr, yr Alban a gogledd Iwerddon o ganlyniad i’r ansicrwydd a achoswyd gan y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Allanol, Steffan Lewis AC wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i ymchwilio i ddewisiadau am barhau i fod â pherthynas uniongyrchol â’r Banc Buddsoddi Ewropeaidd wedi gadael yr UE, gan osgoi San Steffan.

Mae’r BBE wedi gwneud buddsoddiadau mewn gwledydd nad ydynt yn yr UE, gan gynnwys gwledydd yn Affrica ac Asia, ac wedi buddsoddi yn nhiriogaethau dibynnol Prydain megis Ynysoedd Prydeinig y Wyryf ac Ynysoedd y Falkland.

Wrth wneud sylw, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Allanol, Steffan Lewis AC:

“Bu buddsoddiadau Ewropeaidd yn rhan hanfodol o ail-godi Cymru, ac y mae’r ffaith fod y Banc Buddsoddi Ewropeaidd wedi rhewi ei weithrediadau yng Nghymru a gwledydd eraill y DG yn peri pryder garw.

“Bydd mynd o £6.9 biliwn o fuddsoddiad mewn seilwaith cyhoeddus i ddim yn gadael diffyg sylweddol i ysgolion, ysbytai a seilwaith trafnidiaeth, ac y mae hyn oll oherwydd y ffordd anghyfrifol y deliodd San Steffan â’r trafodaethau gyda’r Undeb Ewropeaid, sydd yn rhwystredig dros ben.

“Mae’r BBE eisoes yn buddsoddi mewn gwledydd nad ydynt yn rhan o’r UE ac yn buddsoddi hefyd yn llawer o diriogaethau dibynnol y Wladwriaeth Brydeinig, felly does dim rheswm pam na allwn barhau i weithio gyda hwy ar ôl Brexit ond allwn ni ddim dibynnu ar y gwleidyddion di-glem yn San Steffan i warchod ein perthynas â hwy.

“Mae angen i Lywodraeth Cymru ddechrau gweithio yn awr i sicrhau y gall barhau ei chysylltiadau uniongyrchol â’r Banc Buddsoddi Ewropeaidd a gwneud yn siŵr y byddwn yn parhau i weithio gyda’n gilydd ar ôl i ni ddod yn wlad nad yw’n aelod o’r UE.

“Mae’r modd gwarthus y rhoddodd San Steffan y gorau i’w hymrwymiad i drydaneiddio ein rheilffyrdd a’r ffordd y mae Trysorlys Prydain wedi sicrhau bod HS2 yn cael ei alw yn brosiect “Cymru a Lloegr” er mwyn osgoi rhoi cyfran deg o’r buddsoddiad i Gymru yn dangos na allwn ddibynnu ar San Steffan i warchod ein buddiannau economaidd.

“Yr unig ffordd y gallwn sicrhau y bydd ein cenedl yn llwyddo, y bydd ein seilwaith yn cael ei uwchraddio ac yn y pen draw y bydd ein dinasyddion yn well eu byd, yw trwy roi’r gorau i ddibynnu ar San Steffan a dechrau gwneud pethau drosom ein hunain, a rhaid i Lywodraeth Cymru arwain yn hyn o beth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.