Gweithio i Blaid Cymru

Plaid_Cymru_-_The__Party_of_Wales_Official_Logo_1200x600.jpg

Ymchwilwyr i'r Grwp Cynulliad

 

Dau Swydd Ymchwilydd Ar Gael

1x swydd yn gweithio i Grŵp Plaid Cymru

1x swydd yn gweithio i Grŵp Plaid Cymru a Siân Gwenllian

 

Ystod Cyflog: £20,562 - £30,143 (Band 2)

(Noder y byddwn yn recriwtio ar waelod y band cyflog)

Natur y penodiad: Parhaol

Oriau gwaith: 37 awr

Lleoliad: Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Manylion llawn ar wefan y Cynulliad


Sefydliad: Grŵp San Steffan Plaid Cymru

Teitl: Ymchwilydd

Lleoliad: Tŷ’r Cyffredin, Llundain

Cyflog: £23,750 - £34,786

 

Mae tîm Plaid Cymru yn San Steffan yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gweithgar i ymuno â’r tîm o ymgynghorwyr yn San Steffan. Byddwch yn chwarae rhan ganolog i helpu pedwar AS Plaid Cymru gyda’u dyletswyddau Seneddol. Bydd y cyfle cyffrous hwn yn rhoi cyfle i chi weithio gyda thîm ymroddedig a brwd o ASau a staff wrth galon gwleidyddiaeth Cymru a’r DG.

 

Cyfrifoldebau

 • Dadansoddi, gwerthuso a dehongli data er mwyn goflau bod Aelodau yn cael gwybodaeth gywir am faterion allweddol
 • Datblygu a chynnal gwybodaeth gyfredol am fesurau, Cynigion Cynnar y Dydd, deddfwriaeth, Hansard a dadleuon
 • Cynnal ymchwil ar faterion polisi
 • Helpu i ysgrifennu areithiau, darnau sylwebaeth a datganiadau i’r wasg
 • Gofalu bod yr Aelodau wedi eu briffio’n llawn ar gwestiynau posib a chynigion i’w rhoi gerbron y Tŷ
 • Rhoi cyngor ar faterion polisi
 • Monitro ymdriniaeth y cyfryngau a briffio Aelodau ar faterion perthnasol
 • Paratoi a chyflwyno nodiadau briffio ar gyfer pwyllgorau, amser cwestiynau ac ymddangosiadau ar y cyfryngau
 • Cefnogi gweithwyr achos yn ôl y galw
 • Rheoli Prosiectau a gwaith prosiect
 • Ymateb i ohebiaeth ac ymholiadau arferol
 • Goruchwylio aelodau staff lle bo hynny’n briodol

Ymgeisydd delfrydol

 • Sgiliau ysgrifennu ac ymchwilio ardderchog
 • Profiad o weithio mewn gwleidyddiaeth, cyfathrebu, newyddiaduraeth neu faes cyffelyb
 • Cydymdeimlad ag amcanion a gwerthoedd Plaid Cymru
 • Dealltwriaeth o faterion Cymreig
 • Rhuglder yn y Gymraeg yn ddymunol

Dyddiad dau: Gwener 30 Tachwedd

 

Dyddiadau cyfweliad/Cychwyn

Cysylltir ag ymgeiswyr ar y rhestr fer erbyn dydd Mawrth, 4 Rhagfyr

Cynhelir cyfweliadau yn fuan wedyn.

Bydd ymarferiad ysgrifenedig yn rhan o’r broses recriwtio.

Cytunir ar y dyddiad cychwyn gyda’r ymgeisydd llwyddiannus.

 

Manylion Ymgeisio

Dylai ymgeiswyr anfon copi o’u CV ynghyd â llythyr at ben.okeeffe@parliament.uk

Pan gewch eich penodi, bydd gofyn i chi gydymffurfio â Gwaelodlin y Safon Diogelwch Personél, a gynhelir gan Swyddfa Ddilysu Staff yr Aelodau (MSVO).  Gweler tudalen Swyddfa Ddilysu Staff yr Aelodau (MSVO ) am fwy o wybodaeth. Mae  ASau fel rheol yn talu staff yn unol â chanllawiau IPSA.


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.