Gweithio i Blaid Cymru

Cymhorthydd Cyfrifo Rhan-amser a Thros Dro

Cynigir y swydd ran-amser hon (15 awr yr wythnos) ar gontract 3-mis dros dro, gyda’r posibilrwydd o estyniadau misol yn ôl yr angen

Prif ddyletswyddau

 1. Cadw Sage yn gyfoes bob dydd
 2. Postio cofnodion trwy fodiwl banc megis DU, GS, derbynebion banc a thaliadau banc
 3. Postio anfonebau gwerthiant
 4. Postio anfonebau pryniant
 5. Ffeilio yn fanwl gywir pob gwybodaeth berthnasol am yr uchod
 6. Prosesu cyflogau, gan gyfathrebu gyda’n cwmni cyflogres allanol
 7. Prosesu taliadau pensiwn staff
 8. Cynnal y cyfrifon rheoli
 9. Helpu gyda thasgau eraill yn y swyddfa fel sy’n briodol
 10. Unrhyw dasgau eraill ar gais rhesymol y Prif Weithredwr neu’r Trysorydd

Sgiliau Allweddol a Phrofiad

 1. Profiad ac arbenigedd wrth ddefnyddio Sage 50
 2. Profiad o gyfrifo sylfaenol, gan gynnwys talu anfonebau a chyfrifo am incwm a’u postio i feddalwedd cyfrifo
 3. Trefnus iawn gyda disgyblaeth dda tuag at waith a sylw i fanylion
 4. Sgiliau cyfathrebu da
 5. Ymrwymiad eithriadol i gyfrinachedd

Bydd y tâl yn fisol yn ôl-ddyledus, sef £686.38 am y 15 awr yr wythnos a weithiwyd, gyda chyfraniad pensiwn o 10%.

Lleolir y swydd ym mhencadlys Plaid Cymru yng Nghwrt Anson, Caerdydd CF10 4AL.

Anfonwch eich CV a llythyr byr yn mynegi eich diddordeb at gwennolhaf@plaid.cymru gyda’r teitl “Cymhorthydd Cyfrifo” ddim hwyrach na Mehefin 12. Sylwch y gallwn benodi rhywun cyn y dyddiad hwn os bydd ymgeisydd addas yn gwneud cais cynnar.


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.