Helpwch ni i ddeall y rhwystrau i fod yn Bengampwr Cymuned

Mae gan Plaid Cymru ddiddordeb arbennig mewn grymuso mwy o fenywod ac ymgeiswyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ddod yn Bengampwr Cymuned ac i gynrychioli'r Blaid.

Rydym wrthi'n gweithio ar raglen 'Run for Office' a fydd, o'i rhoi ar waith, yn cynnwys pecyn mwy cynhwysfawr a strwythuredig o hyfforddiant, cefnogaeth a mentora i'n darpar ymgeiswyr yn y dyfodol.

Gallwch ein cynorthwyo trwy ein helpu i ddeall rhai o'r rhwystrau a allai eich atal rhag sefyll mewn etholiad. Nid oes ateb cywir nac anghywir yma - gall yr hyn sy'n rhwystr i un person fod yn ffactor ysgogol i berson arall. Ond bydd cael eich adborth ar hyn o bryd yn sicrhau bod y Blaid yn gallu chwalu'r rhwystrau hynny gyda'r gefnogaeth gywir.

Cymerwch eiliad i roi gwybod i ni beth allai fod yn rhwystr i chi a / neu eich atal rhag dod yn Hyrwyddwr Cymunedol, a / neu'r hyn y gallai'r blaid ei wneud i sicrhau eich bod chi'n cael eich cefnogi a'ch grymuso os byddwch chi'n penderfynu dod yn hyrwyddwr cymunedol.  Byddem yn gwerthfawrogi'n fawr.


1. Beth mae cynghorau’n wneud?

2. Cynghorau Tref / Cymuned

3. Pam fod yn Gynghorydd?

4. Os byddaf yn mynegi diddordeb, beth fydd yn digwydd nesaf?

5. Helpwch ni i ddeall y rhwystrau i fod yn Bengampwr Cymuned