Cymru ar ei newydd wedd erbyn 2030 – cenhadaeth genedlaethol Llywodraeth Plaid Cymru

Bydd yr ymrwymiadau sydd wedi’u cynnwys yn y maniffesto hwn yn rhoi Cymru ar lwybr newydd. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru’n cyflawni’r ymrwymiadau yn y rhaglen lywodraethu hon sydd wedi’i chostio’n llawn yn y tymor cyntaf, ond maen nhw hefyd yn ffurfio rhan o’n gweledigaeth hirdymor ar gyfer dyfodol Cymru, a Chymru wedi’i thrawsnewid erbyn 2030. Byddwn ni’n llywodraethu ar gyfer heddiw ac yn paratoi ar gyfer yfory, i greu gwlad sydd wedi’i thrawsnewid erbyn troad y degawd hwn, wrth i ni fynd ati i adeiladu cenedl annibynnol newydd, gynaliadwy, gyfartal, a chyfiawn yn gymdeithasol Dyma’r amcanion sy’n sail i’n cenhadaeth genedlaethol Cymru 2030.

 • Bydd economi Cymru dan berchnogaeth leol ac yn talu cyflogau uchel.
 • Bydd swyddi a buddsoddi’n cael eu rhannu’n deg ar draws y wlad gyfan.
 • Bydd yr economi’n fwy cytbwys ac amrywiol, a bydd ein harian cyhoeddus yn gryfach.
 • Bydd y doniau sydd ganddon ni yng Nghymru’n cael eu datblygu a’u cynnal.
 • Bydd ynni’r wlad yn hollol adnewyddadwy ac wedi’i berchnogi a’i gynhyrchu yn lleol.
 • Bydd Cymru wedi’i datgarboneiddio ac yn cynhyrchu dim allyriadau.
 • Bydd ein hamgylchedd naturiol a’n bioamrywiaeth yn ffynnu.
 • Bydd ein sector amaethyddol yn rhan allweddol o system fwyd gynyddol leol.
 • Bydd pobl yn byw bywydau hirach a mwy heini, mewn cymdeithas iachach sy’n atal salwch.
 • Bydd pobl hŷn yn cadw annibyniaeth ac urddas wrth iddyn nhw heneiddio, ac yn cael cymorth pan fydd ei angen arnynt.
 • Bydd ein dinasyddion ymhlith y rhai mwyaf dysgedig a medrus yn y byd.
 • Bydd ein cymdeithas yn amddiffyn menywod, plant a’r rhai sy’n agored i niwed.
 • Bydd gan bawb hawl i gartref.
 • Bydd grym ac atebolrwydd yn aros mor agos â phosib at y bobl, a bydd sefydliadau cenedlaethol ein gwlad yn atebol i’r bobl maen nhw’n eu gwasanaethu.
 • Ni fydd pleidlais neb yn cael ei gwastraffu, a bydd ein democratiaeth yn adlewyrchu pob llais ac yn cynrychioli poblogaeth amrywiol Cymru ar bob haen o’r llywodraeth.
 • Bydd dinasyddion Cymru’n wybodus ac wedi’u hymgysylltu, a byddan nhw’n cael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ddal penderfynwyr i gyfrif.
 • Bydd y Gymraeg yn cael ei normaleiddio a’i defnyddio fel iaith fyw, iaith gwaith, a iaith gweinyddiaeth gyhoeddus a phreifat.
 • Bydd hiliaeth, agweddau misogynistaidd, a ffurfiau eraill ar wahaniaethu ac anoddefgarwch yn cael eu gwaredu.
 • Bydd ein dinasyddion yn rhannu dealltwriaeth gyffredin am hanes diwylliannol, treftadaeth ddiwylliannol, amrywiaeth ethnig, hunaniaeth, profiadau a safbwyntiau pobl Cymru, a bydd hunaniaeth genedlaethol Cymru’n cael ei chryfhau fel bond cynhwysol a blaengar er budd pawb.
 • Bydd gwladwriaeth Cymru’n ymgorffori hawliau sylfaenol ei dinasyddion mewn siarter ysgrifenedig o hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion, yn seiliedig ar ddinasyddiaeth genedlaethol gyfartal sy’n croesawu goddefgarwch ac amrywiaeth.
 • Bydd cymunedau ym mhob rhan o Gymru’n gynaliadwy, wedi’u cysylltu, a bydd gan unigolion fynediad at gyfleustodau a gwasanaethau’n nes at adref.
 • Bydd cysylltiadau teithio rhwng y gogledd a’r de, a’r dwyrain a’r gorllewin, yn gwneud teithio yng Nghymru yn haws ac yn gyflymach.
 • Bydd band llydan cyflym iawn ar gael i bob eiddo a busnes yng Nghymru.
 • Bydd Cymru’n chwarae ei rhan fel cenedl yn ei rhinwedd ei hun ar lwyfan byd-eang, gan anelu am heddwch.
 • Bydd Cymru’n wynebu cyfrifoldebau ein gorffennol, a realiti ein presennol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Ein Gweledigaeth: darllen mwy