Y pandemig blaenorol

Mae’r gair ‘argyfwng’ yn deillio o’r gair ‘cyfwng’ – lle daw cyfuniad o amgylchiadau at ei gilydd i greu gwasgfa. Ac mae Covid-19 yn sicr wedi amlygu’r argyfwng blaenorol sydd wedi bod yn gwasgu ar adeilwaith cymdeithas Cymru, a chyfleoedd bywyd ein pobl, am lawer yn rhy hir. Clefyd tlodi, cyflogau isel a thai o safon wael, pla anghydraddoldeb rhywedd a hil, dadfeiliad dinesig ein diffyg democrataidd. Mae’r ystadegau’n siarad drostyn nhw eu hunain.

  • Tlodi plant – Mae 70,000 o blant mewn tlodi yng Nghymru nad ydyn nhw hyd yn oed yn cael prydau ysgol am ddim.
  • Argyfwng tai – Mae 67,000 o deuluoedd ar restr yn aros am dŷ.
  • Cyflogau tlodi – Mae dros hanner ein gweithwyr gofal yn cael eu talu’n is na’r Cyflog Byw Gwirioneddol.
  • Disgwyliad oes – Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd marwolaethau anorfod ddwywaith mor debygol yn ardaloedd tlawd Cymru o gymharu ag ardaloedd mwy cyfoethog y wlad.
  • Anghydraddoldeb hil – Rydych chi bum gwaith a hanner yn fwy tebygol o fynd i’r carchar os ydych chi’n ddu na phe baech chi’n wyn yn yr Unol Daleithiau; yng Nghymru, mae’r ffigwr hwn yn codi i chwech a hanner.
  • Trais ac anghydraddoldeb ar sail rhywedd – Caiff menyw ei lladd gan ddyn bob tri diwrnod yn y Deyrnas Unedig.
  • Amgylchedd – Mae llygredd aer yn achosi tua 2,000 o farwolaethau yng Nghymru bob blwyddyn ac mae’r targed allyriadau carbon Net Sero cyfredol erbyn 2050 yn annigonol i gwrdd â graddfa’r her sy’n ein wynebu.
  • Diffyg gwybodaeth – Nid yw bron i 40% o bobl Cymru yn gwybod mai Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am Iechyd, wrth i negeseuon allweddol iechyd y cyhoedd gael eu drysu yn ystod y pandemig gan gyfryngau’r Deyrnas Unedig nad ydynt yn gwasanaethu anghenion Cymru.
  • Diffyg democrataidd – Dydy Cymru erioed wedi ethol mwyafrif Torïaidd yn Aelodau Seneddol, ond rydyn ni wedi cael Llywodraethau Ceidwadol yn San Steffan am ddau draean o’r cyfnod ers yr Ail Ryfel Byd.
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Ein Gweledigaeth: darllen mwy