Helpu Pobl i Fyw Bywydau Hirach ac Iachach

Mae Covid-19 wedi taro cymunedau tlotach galetaf. Mae Plaid Cymru yn amcanu at wneud Cydraddoldeb Iechyd yn nod i sicrhau cenedl iachach a thecach, gyda chamau gweithredu i wella mynediad at ofal i bawb. Bydd ein hawdurdodau lleol a’n cynghorwyr yn:

  • Annog cerdded a seiclo, gyda llwybrau a rhwydweithiau hygyrch
  • Gwella hygyrchedd cyhoeddus i amwynderau fel parciau, a thrafnidiaeth gyhoeddus
  • Buddsoddi mewn Gwasanaethau Ieuenctid a Chanolfannau Ieuenctid – gan sicrhau eu bod yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sy’n cynnig cyngor iechyd meddwl a chyngor ar iechyd rhywiol
  • Sicrhau bod staff llywodraeth leol yn gallu cael gafael ar gyfleusterau gwasanaeth iechyd galwedigaethol, hamdden a chwaraeon – a gweithio gyda darparwyr busnes i weld sut y gellir ehangu’r mynediad hwn i weithwyr busnesau bach a chanolig
  • Annog ysgolion i roi cyfle i blant ymarfer a dysgu yn yr awyr agored gymaint ag y bo modd, gan gyflawni o leiaf dwy awr o ymarfer corff bob wythnos
  • Hyrwyddo a hwyluso rhagnodi cymdeithasol i annog pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol, gan gynnwys ymarfer corff a gweithgareddau eraill

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,423 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Iachach a Gofalgar: darllen mwy