Ail gartrefi

Mae’r nifer cynyddol o ail gartrefi yng Nghymru, yn enwedig ar hyd arfordir y gorllewin, wedi dod yn broblem gynyddol, sydd wedi’i hamlygu mewn ffordd druenus yn ystod pandemig Covid-19.

Yng Ngwynedd, mae 40 y cant o’r cartrefi sy’n mynd ar y farchnad bob blwyddyn bellach yn cael eu prynu fel ail gartrefi.

Mae’r gorddefnydd o eiddo fel ail gartrefi yn gwthio pobl leol allan o’r farchnad eiddo, gan roi pwysau annerbyniol ar wasanaethau lleol yn ystod y tymor brig, a gan arwain at drefi a phentrefi diffaith a hanner gwag yn ystod y gaeaf.

Mae llawer o argymhellion wedi’u gwneud yn ddiweddar, ond nid oes fawr ddim camau penodol wedi’u cymryd gan Lywodraeth bresennol Cymru. Mae Plaid Cymru o’r farn mai swydd y llywodraeth yw gweithredu argymhellion a sicrhau newid. Fis Medi diwethaf, er nad oeddem mewn llywodraeth, cyhoeddodd Plaid Cymru gynllun trawsbynciol Ailadeiladu ein Cymunedau: cynllun gweithredu Plaid Cymru ar ail gartrefi y gellir ei weithredu ar draws pob maes o’r llywodraeth.

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru’n rhoi’r cynllun hwn ar waith. Byddwn ni:

  • Yn newid y deddfau cynllunio i ganiatáu i gynghorau osod cyfyngiad ar nifer yr ail gartrefi, gan wrthod caniatâd i newid annedd o fod yn brif breswylfa i fod yn ail breswylfa.
  • Yn caniatáu i gynghorau godi premiwm treth gyngor o hyd at 200 y cant ar ail gartrefi, a chau’r bwlch yn y gyfraith sy’n caniatáu i berchnogion ail gartrefi gofrestru eu heiddo fel “busnes” er mwyn osgoi talu’r premiwm treth gyngor.
  • Yn cyflwyno rheoliadau i dreblu’r ffi Treth Trafodiadau Tir ar brynu ail eiddo.
  • Yn grymuso cynghorau i adeiladu tai gyda gofyniad amodau lleol sy’n ei gwneud yn haws dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd, ac ailddiffinio’r term ‘cartref fforddiadwy’ (sydd ar hyn o bryd yn cynnwys eiddo sy’n werth dros £250,000).
  • Yn ariannu cynllun peilot i ddod â nifer sylweddol o gartrefi gwyliau dan berchnogaeth gymunedol drwy ymyrraeth gyhoeddus yn y farchnad dai bresennol, fel bod modd dargyfeirio enillion a gynhyrchir at ddatblygiadau lleol fel darparu tai cymdeithasol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,424 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cartrefi i Bawb: darllen mwy