Digartrefedd

Byddwn ni’n ymgorffori’r hawl i gartref mewn cyfraith. Byddwn ni’n gwneud Tai yn Gyntaf yn opsiwn diofyn i unrhyw un sydd ag anghenion cymhleth ac sy’n profi digartrefedd, ac yn penodi cyfarwyddwr cenedlaethol ar gyfer Tai yn Gyntaf ledled Cymru.

Yn ogystal:

  • Byddwn yn gofyn i awdurdodau lleol ddefnyddio model ailgartrefu cyflym, lle bydd gwarant y bydd unrhyw un sy’n profi digartrefedd yn cael eu hystafell eu hunain, ac nid dim ond gofod llawr, am 12 awr y dydd fel llety brys.
  • Byddwn ni’n diddymu Adran 74 Deddf Tai Cymru (2014) sy’n caniatáu i awdurdodau lleol gael gwared ar eu dyletswydd i roi cymorth i bobl y mae’n hysbys eu bod nhw’n ddigartref. Byddwn ni’n dod â diwedd ar weithredu amodau ‘Dim Hawl i Arian Cyhoeddus’ yng Nghymru, fel bod modd cael mynediad at wasanaethau digartrefedd a thai i bawb yng Nghymru sydd angen hynny.
  • Byddwn ni’n diddymu’r system angen blaenoriaethol erbyn diwedd y tymor hwn o’r Senedd.
  • Byddwn ni’n diddymu’r dreth ystafell wely cyn gynted ag y mae’r grym ganddon ni i wneud hynny.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cartrefi a Chymunedau: darllen mwy