Pris Tir a Thai

Mae’n rhaid i ni roi diwedd ar y broblem o dwf anghynaladwy mewn prisiau tai. Bydd gan ein Llywodraeth ni nod penodol o ddod â phrisiau cyfartalog tai yn ôl o fewn cyrraedd y dinesydd cyffredin. Dros amser, dylid rhoi’r gorau i ystyried tai fel nwyddau neu asedau, ond yn hytrach fel lle priodol i fyw, yn gartref. Er mwyn cyflawni hyn byddwn:

  • Yn cyflwyno cynigion am dreth dir ac eiddo newydd a thecach, fel ardoll cyfradd safonol ar berchnogion ac nid preswylwyr, yn seiliedig ar werthoedd cyfredol, i ddisodli cyfraddau busnes yn gyntaf, ac yna, treth gyngor.
  • Yn diwygio pryniannau gorfodol fel bod modd caffael tir ar werth y defnydd presennol.
  • Yn cyflwyno Deddf Hawliau Cymunedol newydd ac yn archwilio creu cronfa gyfoeth gymunedol i rymuso cymunedau i brynu asedau cymunedol, gan gynnwys tir, a gwasanaeth cenedlaethol newydd i’w cefnogi yn y broses.
  • Yn archwilio cynigion am Ddeddf Eiddo, i ddarparu sylfaen ddeddfwriaethol i’n hymrwymiad i sicrhau bod cartrefi’n wirioneddol fforddiadwy i bobl ar incwm lleol.
  • Yn cyflwyno moratoriwm ar werthu asedau cyhoeddus, gan gynnwys tir, i ddwylo preifat heb gyfamodau cadarn i sicrhau eu bod yn parhau i fod o fudd cymunedol a chyhoeddus.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,952 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cartrefi i Bawb: darllen mwy