Safonau Amgylcheddol a Chynllunio

Bydd tai cymdeithasol yn cael eu hadeiladu i’r safon amgylcheddol uchaf posib, gyda’r defnydd mwyaf effeithlon posib o ynni, a’r allyriadau isaf posib. Mae’n rhaid i adeiladau a datblygiadau ehangach ystyried eu cyd-destun hanesyddol, diwylliannol ac ecolegol.

Er mwyn mynd i’r afael â sefyllfa warthus ystadau o ansawdd isel, byddwn ni:

  • Yn deddfu i roi diwedd ar gartrefi prydles â ffioedd gwasanaeth annheg.
  • Yn gosod amserlen a strategaeth ar gyfer tai yn y sector rhentu preifat i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.
  • Yn gwella amddiffyniad y cwsmer ar gyfer ansawdd gwael mewn tai newydd.
  • Yn sicrhau bod perfformiad blaenorol o ran cyflawni yn erbyn rhwymedigaethau cynllunio yn gallu dod yn ystyriaeth berthnasol mewn ceisiadau cynllunio yn y dyfodol, fel na fydd modd i ddatblygwyr ag enw drwg barhau i gael eu cymeradwyo ar gyfer tai.
  • Yn ceisio grymoedd i gyflwyno treth ar hap ar enillion datblygwyr mawr, a defnyddio’r enillion i ddatrys problemau o ganlyniad i adeiladau o safon wael, sy’n aml yn gallu clymu pobl i fflatiau a thai o ansawdd isel heb ddim atebolrwydd, fel yn achos y sgandal cladin.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cartrefi i Bawb: darllen mwy