Hawliau Tenantiaid

Byddwn ni’n cyflwyno Bil Rhent Teg i ddarparu tenantiaethau hyd amhenodol a rhoi diwedd ar droi allan heb fai. Bydd pob rhent yn gorfod cael ei hasesu’n deg, a bydd cyfyngiad ar gynnydd mewn rhent. Byddwn ni’n gwneud tenantiaethau yn drosglwyddadwy rhwng cenedlaethau, fel yr oedden nhw o dan Ddeddf Rhent i 1977.

Byddwn ni’n rhoi grym i awdurdodau lleol osod rheol Rhent Byw, a fydd yn rhoi cyfyngiad ar rent mewn parthau lle mae pwysau rhent, gyda’r uchafswm ar draean o incwm cyfartalog lleol. Yn y sector rhent cymdeithasol, byddwn ni hefyd yn defnyddio dull rhentu byw, sy’n cysylltu rhent gydag incwm lleol, gan roi diwedd ar y rhyddid presennol sydd gan gymdeithasau tai i gynyddu rhent yn uwch na chwyddiant.

Byddwn ni’n cyflwyno Cynllun Achub Morgeisi Brys, gan roi opsiwn i bobl ddod yn denantiaid yn hytrach na wynebu cael eu troi allan, gyda’r opsiwn o brynu’n ôl yn y dyfodol drwy strwythur perchnogaeth a rennir.

Byddwn ni’n rhoi mwy o ddisgresiwn i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai, i osgoi troi allan pan fydd ôl-ddyledion wedi’u hachosi gan doriadau mewn budd-daliadau. Byddwn ni’n rhoi diwedd ar osod pobl o dan 18 oed mewn llety gwely a brecwast.

Byddwn ni’n gweithio gyda’r heddlu i sicrhau mai’r ymateb diofyn mewn sefyllfaoedd camdriniaeth ddomestig fyddai bod gan y dioddefwr hawl i aros yn eu llety oni bai bod problemau diogelwch sylweddol.

Byddwn ni’n cryfhau’r grymoedd i ymdrin â landlordiaid gwael nad ydynt yn bodloni safonau tai neu gyfrifoldebau cymdeithasol. Drwy Rhentu Doeth Cymru, byddan nhw’n destun proses fetio flynyddol, ac yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr os byddan nhw’n methu â chydymffurfio. Yna, bydd Awdurdodau Lleol yn cael cyfle i brynu’r eiddo hyn i’w hadnewyddu a’u rhentu.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cartrefi a Chymunedau: darllen mwy